فایل word مقاله تاثير مهاربند برون محور (تير پيوند عمودي) بر رفتار عملکردي قابهاي بتن مسلح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير مهاربند برون محور (تير پيوند عمودي) بر رفتار عملکردي قابهاي بتن مسلح :

چکیده:

امروزه سازه های بتن مسلح در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیشترین خطری که این سازه ها را تهدید میکند ضعف در ساخت واجرا است که باعث خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی در هنگام زلزله میشود. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزهای برآورد شده براساس استاندارد 280 ویرایش دوم طراحی گردیدهاند, مدل سازی شدند. به منظور ارزیابی قابها تحت بارهای لرزهای منطبق بر دستورالعمل, مدلها براساس استاندارد 2800 ویرایش سوم کنترل گردیدند. نتایج کنترل حاکی از آن است که سازه جوابگوی ضوابط آیین نامه جدید نمی باشد و نیاز به بهسازی دارد. قابهای بتن مسلح به کمک مهاربندهای برون محور بهسازی لرزهای شدند. قابهای مقاوم سازی شده با انجام تحلیلهای استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعملبهسازی لرزهای مورد ارزیابی لرزهای قرار گرفته و نحوهی تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضا, قبل و بعد از قرار دادن بادبندها در سازه ارزیابی شده است.نتایج تحقیق نشان میدهد روشبه کار گرفته شده, باعثبهبود عملکرد سازه در اکثر مدل ها به خصوص مدل های بلند تر از سه طبقه در این شیوه میباشد. و این سیستم باعث بهبود شکل پذیری وکاهشتغییر مکان نسبی طبقات وکاهشبرشپایه میشود.

لینک کمکی