فایل word مقاله اثرعمليات پخش سيلاب برميزان کربن آلي خاک درمنطقه رودباران اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرعمليات پخش سيلاب برميزان کربن آلي خاک درمنطقه رودباران اراک :

چکیده:

به منظور بررسی اثرعملیات پخش سیلاب برمیزان ترسیب کربن آلی خاک منطقه پخش سیلاب رودباراناراک انتخاب شد و مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک درآن مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد ترسیب کربن آلی خاک درعمق 50-0 سانتیمتری خاک منطقه پخش سیلاب 31/02 و برای منطقه شاهد 22/80 تن درهکتار بود که با یکدیگر اختلاف معنی دارداشتند بنابراین عملیات پخش سیلاب منجر به افزایش میزان ترسیب کربن آلی خاک شده است همچنین درصد رس لوم و رطوبت اشباع خاک درمنطقه پخش سیلاب در مقایسه با منطقه شاهد افزایش یافته است.

لینک کمکی