فایل word مقاله تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار و ورمي کمپوست در ويژگيهاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي هميشه بهار (Calendula officinalis L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار و ورمي کمپوست در ويژگيهاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي هميشه بهار (Calendula officinalis L.) :

چکیده:

به منظور بررسی اثر قارچ Glomus mosseae و ورمی کمپوست بر رشد و متابولیت های ثانویه همیشه بهار (calendula officinalis L.), آزمونی گلخانه ای در گلخانه بخش باغبانی دانشگاه شیراز در سال89 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تکرار انجام شد. G. mosseae در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) و ورمی کمپوست در 4 سطح (شاهد, 5, 10 و 20 درصد حجم گلدان) استفاده شد. پس از دوره 4 ماهه رشد برخی ویژگیهای مورفولوژیکی, کلنیزاسیون ریشه, غلظت N, P و K میزان کلرفیل و مقدار کل فلاونوئید بررسی شد. کاربرد تنها و توأم قارچ میکوریز آربوسکولار و ورمی کمپوست رشد, غلظت مواد غذایی, و کل فلاونوئید همیشه بهار را افزایش داد, اما کلنیزاسیون ریشه با افزایش سطح ورمی کمپوست کاهش داشت.

لینک کمکی