فایل word بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی دارای 220 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

فصل اول : کلیات تحقیق
الف): بیان مسئله و تعریف آن
ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
ج)  : هدف پژوهش
د)  : پرسش اصلی پژوهش
ه)  : فرضیه های تحقیق
و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها
ح)  : حدود و قلمرو پژوهش
ط)  : موانع, مشکلات و محدودیتهای تحقیق
ی)  : سازماندهی پژوهش
فصل دوم: چهارچوب نظری
گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه
الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه
الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )
الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)
ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه
ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی
ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی
ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی
ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار
د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
الف : اطلاعات
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
الف -2 : ارزش اطلاعات :
الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
الف -4 :سازماندهی اطلاعات:
الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
ب  : فن آوری اطلاعات
ب -1- :اجزا فن آوری اطلاعات:
ب-1-1- :کامپیوتر
ب-1-2- : شبکه های ارتباطی
ب-1-3- : معلومات خاص
ج : وظایف فن آوری اطلاعات
ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک
مقدمه:
تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
گفتاراول
الف :  تاریخچه
الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی
الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
الف :ارتباطات و توسعه
ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
ب-3- : اینترنت
ب-3-1- : کارکردهای اینترنت
ب-3-2- : خدمات اینترنت
ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت
ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت
ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت
گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات
الف : توسعه فناوری اطلاعات
الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات
الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش, پژوهش و اشتغال
الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی, تجاری,حقوقی, امنیتی و غیره)
  الف-4- : بازار, تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
فصل چهارم : ایران و فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقدمه
گفتار اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناوری اطلاعات در ایران
الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT
الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT
الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) 
ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران
ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران
ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
الف-1- : گروه تشکیلات 
الف-2- : گروه بودجه
الف-3- : گروه توسعه مدیریت , آموزش و بهسازی, بهره وری و نکریم ارباب رجوع
گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران
مقدمه
الف   : اهداف
الف -1- : همکاری با دولت
الف-2- : همکاری‌های خارجی
ب    : ارکان انجمن
ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن
ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار
ب -1-3- : کمیته اینترنت
ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی
ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )
ب-1-7- : کمیته حل اختلاف
فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران
گفتاراول: دولت الکترونیک
الف : دولت الکترونیک
الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک
الف-2- : اهداف دولت الکترونیک
الف-3- : الزامات دولت الکترونیک
الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک
الف-5- : ساختار دولت الکترونیک
الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک
ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان
ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت
ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی
ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها
ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک
ج-3- : مدلهای سازمان ملل, لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی
د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم
ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی
گفتار دوم
الف : دولت الکترونیک در ایران
 الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران
 الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

 الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران
 الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران
گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی
د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات
فصل ششم:تجارت الکترونیک,بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
گفتاراول : تجارت الکترونیکی
الف : تجارت الکترونیکی چیست
الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی
الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها
ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
گفتار دوم :
الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی
 الف-1- : مدل B2B
 الف-2- : مدل‌های B2C وC2B
   الف-3- : مدل C2C
  الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت
ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی
  ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
  ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
  ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی
 ب-3-2- : کشورهای آسه آن
ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ج-1- : منافع
ج-2- : هزینه‌ها
د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی
گفتار سوم :
الف : بانکدای‌ الکترونیک
ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌
ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران
ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌
ج   :مرکز شتاب
ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب
ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز
ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب
ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار
د    :   نشر الکترونیکی
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیه های پایان نامه
منابع وماخذ

 

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی, فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند
ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی استبخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی

کتب فارسی:

1-اندرو نیسنت , نظریه های  دولت,ترجمه  دکتر حسین بشریه , نشر نی , 1376 .
2-ادیل برتو,ال سگورا,راهنمای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی ,مدیریت موسسه های صنعتی ,ترجمه : مدیریت بهر ه وری بنیاد مستضعفان و جانبازان , تهران :انتشاارت بنیاد مستضعفان و جانبازان, 1374.
3-استوور-ویلیام جیمز ,تکنولوژی اطلاعات  در جهان سوم,ترجمه, رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده ,تهران , مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ,1375.
4-آشوری ,داریوش , ماو مدرنیت , تهران , موسسه فرهنگی صراط , 1376,
5-اورس,تیلمان , ماهیت دولت در جهان سوم , ترجمه بهروز توانمند تهران ,  انتشارات آگاه -1362.
6-بشیریه , حسین ,. جامعه شناسی سیاسی ,نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی ,تهران , نشر نی-1374.
7-بشیریه ,حسین , دولت عقل ,تهران :موسسه نشر علوم نوین ,1374.
8-بدیع,-برتران ,توسعه سیاسی ,ترجمه احمد نقیب زاده , تهران ,نشر قومس , 1376.
9-بدیع برتران ,وبیرون بوم ,پیر ,جامعه شناسی دولت ,ترجمه احمد نقیب زاده ,تهران:انتشارات باز-
10-بهان , کیت و دیانا هولم, رانزته-1375, آشنایی با تکنولوژی اطلاعات , ترجمه " مجید آذرخش و جعفر مهرداد ,انتشارات سمت , 1379 .
11-بهشتیان مهدی و حسین ابوالحسنی,سیستم های اطلاعاتی مدیریت, تهران: انتشارات پردیس,1379 .
12-تودارو ,مایکل , توسعه اقتصادی در جهان سوم ,ترجمه غلامعلی فر جانری ,چاپ دوم ,تهران ,سازمان برنامه و بودجه -1366 .
13-چمپی ,جیمز و نیتین نوریا , با شتاب به پیش ,ترجمه : محمود طلوع مکانیک , تهران :انتشارات رسا -1377.
14-چیلکوت,رونالد , نظریات توسعه و توسعه  نیافتگی ,ترجمه احمد ساعی ,تهران, نشر علوم نوین , 1375.
15-حاجی یوسفی , امیر محمد , دولت ,نفت وتوسعه اقتصادی در ایران , تهران , انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی , 1378 .
16-دفت, ریچارد آل, تئوری و طراحی ساختار  ,ترجمه ,علی پارسائیان و محمد اعرابی , تهران ,دفتر پژوهش های فرهنگی , ج 2 , 1377 .
17- دراکر, پیتر اف, چالش های مدیریت در سده 21 , ترجمه ,محمود طلوع , تهران:موسسه خدمات فرهنگی رسا ,1378 .
18-روکس ,بروف,رایان , نظریات توسعه نیافتگی , ترجمه محمد هاشمی گیلانی , تهران , نشر سفیر , 1369 .
19-ساعـــــــی , احمد , مسائل سیاسی ,اقتصادی جهان سوم , تهران: انتشارات سمت ,1377.
20-سریع القلم ,محمود., توسعه جهان سوم نظام بین الملل ,چاپ سوم ,تهران :نشر سفیر, 1375.
21-سیف زاد ,سید حسین , نوسازی ودگر گونی سیاسی ,چاپ دوم ,تهران: نشر قومس , 1373 .
22-علیجانی ,علی اکبر , مشارکت سیاسی ,تهران:  نشر سفیر , 1377 .
23-غلامزاده-احمد و داود میعادی-سماپل:زبان مشترک و بستر اطلاعاتی , تهران, انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)-ج3, 1377.
24-قاضی , ابوالفضل , گفتار ها ی در حقوق عمومی ,تهران : نشر دادگستر , 1375.
25-قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ,اجتمای ,فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( 88-1384)-ایران ,سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور,معاونت امور اداری ,مالی ومنابع انسانی مدارک علمی ,1384.
26-قوام ,عبدلعلی , نقد نظریهای نوسازی وتوسعه سیاسی ,تهران ,انتشارات دانشگاه شهید بهشتی , 1374 .
27-کشتکار ملکی , حبیب ا... , کاربرد  کامپیوتر  در مدیریت و حسابداری, تهران ,  انتشارات سمت , 1379 .
28-کل,جی ای , تئوریها و فرایند مدیریت , ترجمه : سهراب خلیلی شورینی , انتشارات مرکز آموزش  مدیریت دولتی , تهران , 1376 .
29-مور,برینگتون ,ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی ,ترجمه حسین بشیریه –تهران : شرکت سهامی انتشار, 1369.
30-نیرا چاندوک, جامعه مدنی و  دولت , ترجمه فریدون  فاطمی , وحید بزرگی , تهران:نشر مرکز , 1377 .
31-نراقی , یوسف, توسعه وتوسعه نیافتگی,تهران: ,شرکت سهامی انتشار, 1370 .
32-نقیب زاده ,احمد, مشارکت  سیاسی,احزاب وانتخابات ,مجموعه مقلات همایش دفتر مطالعات وتحقیقات وزارت کشور , تهران ,نشر سفیر, 1378 .
33-هیکز, ریچارد , باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات , ترجمه :محمد ابویی اردکان , نمایه پژوهش , سال چهارم , شماره 15 ,پائیز 1379

لینک کمکی