فایل word تحقیق در مورد فشرده سازی تصاویر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحقیق در مورد فشرده سازی تصاویر دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقیق در مورد فشرده سازی تصاویر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تحقیق در مورد فشرده سازی تصاویر

  فصل اول :مقدمه

   1-1 ایده خود متشابه چطور به وجود امد؟

   1-2 فرکتال چیست؟

   1-3 موارد استفاده از فرکتالها

 فصل دوم اشنایی با سیستمهای اشوب

   2-1 مقدمه

   2-2 اثر پروانه

   2-3 نتایج اشوب

   2-4 ویژگیها

   2-5 همگام سازی اشوب

 فصل سوم فرکتال و اشوب

   3-1 مقدمه

   3-2خودمتشابهی

     3-2-1 تشکیل از راه تکرار

   3-3 خودالحاقی

   3-4 بعد فرکتالی

   3-5 محاسبه بعد یک فرکتال

     3-5-1 تعیین بعد فرکتالی

     3-5-2چگونگی محاسبه بعد

 فصل چهارم مجذوب کننده یا جاذب

   4-1 مقدمه

   4-2 انواع جاذب

   4-3Strange Attractors

   4-4پایایی

   4-5 جاذب لورنز

   4-6 مبحث حرکت لورنز

   4-7 سه ویژگیS-A

 فصل پنجم نماهای لیاپونوف

   5-1 مقدمه

   5-2 همگرایی و واگرایی

   5-3 نمای لیاپونوف و اشوب

 فصل ششم سری‌های زمانی اشوب

   6-1 مقدمه

   6-2 کاربرد

 فصل هفتم سیستمهای لیندنمایر

   7-1 مقدمه

   7-2 تکوین شکل در زیست شناسی

   7-3 سیستم لیندنمایر

   7-4 خود متشابهی در سیستمهای لیندنمایر

   7-5 خودمتشابهی در فرکتالها

   7-6 خود متشابهی در طبیعت

   7-7 بازنویسی

   7-8 انواعسیستمهای لیندنمایر

   7-9 بخشهای مختلف یکسیستم لیندنمایر

   7-10 D0L-systems

   7-11کدگذاری تولیدی برای الگوریتمهای ارزیاب

 فصل هشتم دنباله های اشوبناک و افزایش کارایی الگوریتم های ارزیاب

   8-1 مقدمه

   8-2 دنباله های اشوبناک و دنباله های تصادفی

   8-3 مولدهای اعداد تصادفی

   8-4 حرکات اشوبناک بر مبنای مولدهای اعداد

     8-4-1 الف: نگاشت منطقی

     8-4-2 ب: نگاشت تنت

     8-4-3ج: تکرار کننده سینوسی

     8-4-4 د: نگاشت گاوس

     8-4-5 ه: نگاشت لوزی

     8-4-6 و: نوسانگر چوا

   8-5 رویکرد مورد استفاده

   8-6 مسائل ازمایشی

     8-6-1 الف: توابع دی جونگ

     8-6-2 ب: مسالهLMIeigenvalues

     8-6-3 د: مساله فروشنده دوره گرد

 فصل نهم سیستم تابع تکرار شونده

   9-1 مقدمه

   9-2 ویژگیها

   9-3 تبدیلات پیمانه ای و سیستم تابع تکرار شونده

   9-4 سیستم تابع تکرار شونده پارتیشن بندی شده

   9-5 رمزگذاری فشرده سازی فرکتالی تصویر

   9-6 رمزگشایی فشرده سازی فرکتالی تصویر

   9-7 افزایش سرعت فشرده سازی فرکتالی تصویر

   9-8 ساختار هرمی تصویر

   9-9 شناسایی الگو با فرکتال

 فصل دهم اشنایی با روشهای فشرده سازی فایل ها

   10-1 مقدمه

   10-2 جی‌پی‌ئی‌جی

     10-2-1 قالب جی‌پگ

     10-2-2 دو اصل مهم جی‌پگ

 فصل یازدهم فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی

   11-1 مقدمه

   11-2 مبانی پایه فرکتال

   11-3 اندر بطن موضوع

   11-4 جلوگیری از ظاهر پله ای و افزایش تفکیک پذیری

   11-5 مشکل سرعت

   11-6همسانی درجه بندی برداری

   11-7 ضریب فشرده سازی

   11-8 کیفیت: فرکتالی در برابرجی پگ

   11-9 فشرده سازی تصویر بصورت فرکتالی مایکل بارنزلی

   11-10 روش جدید کلاس بندی برای تسریع فشرده سازی فرکتالی

     11-10-1 مراحل الگوریتم پیشنهادی

     11-10-2 نتایج شبیه سازی

 نتیجه گیری

 فهرست منابع

 

لینک کمکی