فایل word بررسی انواع روشهای برش فیلم و تصویر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسی انواع روشهای برش فیلم و تصویر دارای 260 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی انواع روشهای برش فیلم و تصویر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word بررسی انواع روشهای برش فیلم و تصویر

 فصل1: مقدمه
   1- مقدمه
   2- مجموعه داده های استاندارد
 فصل 2: تقطیع ویدئو و دنبال کردن اشیای ویدئو
   فصل 2-1 : روشهای مبتنی بر هیستوگرام
     بخش 1 : سگمنت کردن مبتنی بر هیستوگرام رنگ فازی
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- تغییرات فیلم
       4- تحلیل روش پیشنهادی
         4-1 اشکارسازی تغییرات حاصل از جا افتادن فریم
         4-2 اشکارسازی اختلال
         4-3 تولید ماسک
         4-4 اشکارسازی تغییرات تصویر در تصویر
         4-5 اشکارسازی مرزمناظر فیلمبرداری شده
       5- نتیجه گیری
   فصل 2-2: روشهای مبتنی بر دسته بندی
     بخش 1: سگمنت کردن فیلمها با محدوده زمانی و مکانی مشترک با استفاده از روشMean Shift
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- تحلیل روش پیشنهادی
         3-1 Mean Shift برای تخمین تابع چگالی
         3-2 الگوریتمهای تکراری برای Mean Shift و جستجوی حالت
         3-3 انتخاب هسته
         3-4 هسته های همگرا و ناهمگرا
         3-5 پهنای باند هسته
         3-6 بردار ویژگی
       4- سگمنت کردن تصاویر دوبعدی با استفاده از Mean Shift
         4-1 فیلتر کردن ean Shift M
         4-2 هموارسازی عکس با حفظ لبه غیر خطی
            4-2-1 فیلتر دوگانه
         4-3 شباهتها و تفاوتهای فیلتر دوگانه با فیلتر Mean Shift با محدوده مکانی مشترک
         4-4 سگمنت کردن تصاویر دوبعدی
         5- سگمنت کردن فیلم با استفاده ازMean Shift انطباقی بامحدوده مکانی– زمانی مشترک
           5-1 تطابق حالات محلی فریمهای درونی با استفاده از Mean Shift
           5-2 براورد حالات محلی فریمهای درونی
             5-2-1 اشیایی که تازه ظاهر شده اند
       6- سگمنت کردن بر اساس Mean Shift
         6-1 الگوریتم
       7- نتایج تجربی
       8- نتیجه گیری
     بخش 2: اشکارسازی مرزدرمنظره فیلمبرداری شده Video Shot Boundary Detection (SBD) )و سگمنت کردن صحنه ها
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده اند
       3- تعیین مرز منظره فیلمبرداری شده (SBD)
         3-1 سگمنت کردن صحنه
       4- روشهای ترتیبی برای اشکارسازی مرزدرمنظره فیلمبرداری شده
       5- براورد کارایی اشکارسازی مرزدرمنظره فیلمبرداری شده( SBD)
         5-1 نتایج تجربی برای اشکارسازی مرزدرمنظره فیلمبرداری شده (SBD)
       6- روشهای ترتیبی برای سگمنت کردن صحنه
       7- نتایج تجربی برای سگمنت کردن صحنه
       8- نتیجه گیری
     بخش 3:تطبیق فیلمهای مبتنی بر محتوا با استفاده از حجمهای زمانی – مکانی
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- اصول روش پیشنهادی
       4- استخراج حجمهای مکانی - زمانی
         4-1 تولید مسیر
         4-2 اشکارسازی منطقه
         4-3 دنبال کردن مناطق
       5- استخراج ویژگیهای حجم مورد نظر
         5-1 توصیف گرهای نقاط مورد نظر
         5-2 رنگ
         5-3 بافت
         5-4 حرکت
         5-5 تطابق ویژگی
       6- تطابق فیلم
       7- نتایج تجربی
         7-1 استخراج حجم
         7-2 تطابق فیلم برای بازیابی
         7-3 مقایسه
       8- نتیجه گیری
     بخش 4:توسعه الگوریتم SIOX : روشهای دسته بندی متناوب, استخراج اشیای دقیق از تصاویر ساکن و سگمنت کردن فیلم
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- روش پیشنهادی
       4- استراتژیهای دسته بندی ابتدایی
       5- استخراج اشیای فیلم
       6- نتیجه گیری
     بخش 5:یک روش متشکل از سطوح هندسی برای سگمنت کردن سریع تصاویر , فیلمها
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- روش پیشنهادی برای تصاویر ساکن
       4- سگمنت کردن فیلم
         4-1 فاصله زمانی – مکانی محدود شده
         4-2 پالایش تعاملی
       5- نتایج تجربی
       6- نتیجه گیری
   فصل 2-3 : روشهای مبتنی بر خصوصیات اشیا
     بخش1 : استفاده از Active Shape Model (ASM) کاملا خودکار
       1- مقدمه
       3- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       4- پیگردی PTZ با استفاده ازActive Shape Model (ASM)
       5- سگمنت کردن شکل برای ساختن مدلهای اماری
         5-2 سگمنت کردن اشکال بعدی با استفاده از رنگ
         5-1 سگمنت کردن شکل ابتدایی با استفاده از رنگ و حرگت
       6- مرزهای سراسری و مدلسازی Profile محلی
         6-1 مدلسازی مرز سراسری به صورت اماری
         6-2 تنظیم تعداد ومحل قرار گیری نقاط راهنما
         6-3 مدلسازی Profile
       7- دنبال کردن باشکل
       8- جستجویProfile
         8-1 به روز کردن پارامترهای مرزهای سراسری
         8-2 نتایج تجربی که از ردیابی شکل به دست امده است
         8-3 دنبال کردن با رنگ وشکل
         8-4 به روز کردن مدلهای رنگ وشکل
       9- نتیجه گیری
     بخش 2. سگمنت کردن وابسته به مکان و زمان وردیابی نواحی مربوط به دنباله های فیلم, با کیفیت بالا, با استفاده از
       1- مقدمه
       2- سگمنت کردن مبتنی بر حرکت
         2-1 براورد حرکت مبتنی بر لوله ها
         2-2 براورد حرکت سراسری
         2-3 سگمنت کردن با استفاده از اطلاعات حرکتی
       3- مدل میدان تصادفی مارکوف ( MRF (
         3-1 توابع بالقوه
           3-1-1 ویژگی رنگ
           3-1-2 ویژگی بافت
           3-1-3 ویژگی حرکت
           3-1-4 دنبال کردن مناطق
         3-2 حداقل کردن انرژی
       4- نتایج شبیه سازی
       5- نتیجه گیری
     بخش 3 : سگمنت کردن فیلم با استفاده ازترکیب رنگ , عمق و حرکت
       1- مقدمه
       2- اصول دوربینهای TOF
       3- محدودیتهای دوربینهای TOF
       4- ترکیب عمق و ماهیتهای دیگر
         4-1 اشکارسازی حرکت و کاهش زمینه
           4-1-1 کاربرد عکسهای رنگی یا سیاه و سفید
           4-1-2 کاربرد یک تصویر محدوده (Range Image )
         4-2 ترکیب رنگ , عمق و حرکت
           4-2-1 ثبت تصویر
           4-2-2 ترکیب سگمنت کردن های مبتنی بر حرکت
       5- نتایج تجربی وکاربردها
         5-1 نتایج جداسازی حرکت
       6- نتیجه گیری
   فصل 2-4 : روشهای مبتنی بر ارتباط مکانی
     بخش 1:سگمنت کردن سریع فیلمها به صورت اتوماتیک
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- تحلیل الگوریتم پیشنهادی
         3-1 تشخیص تغییر تطبیقی
         3-2 تعیین تطبیقی استانه
         3-3 استانه پیکسل تکی
           3-3-1 تولید فریم زمینه
         3-4 انتخاب فریم مرجع تطبیقی
       4- پالایش فضایی ماسک تشخیص تغییر(CDM)
         4-1 پالایش مقدماتی CDM
         4-2 به دست اوردن اشیای نامرتبط
         4-3 اصلاح و پالایش ماسک با استفاده از ویژگیهای فضایی
       5- فرایند پرشدن برای هریک از اجزا متصل
       6- پالایش حد فاصل با استفاده از تکنیک کوتاهترین مسیر
       7- نتایج تجربی
         7-1 تولید فریمهای پیش زمینه قوی
         7-2 تولید فریمهای پس زمینه قوی
         7-3 مقایسه تکنیک FUB و الگوریتم پیشنهادی از لحاظ سرعت پردازش و صحت
       8- نتیجه گیری
     بخش 2:سگمنت کردن فیلمها , براساس محتوی
       1- مقدمه
       2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
       3- مدل کردن تصویر با استفاده از MOG
       4- نتایج تجربی
       5- نتیجه گیری
     بخش 3: سگمنت کردن زمانی – مکانی فیلم
       1- مقدمه
       2- مرور کلی بر روش پیشنهادی
       3- برچسب گذاری BOF درونی
         3-1 انتخاب فریم
         3-2 توصیف منطقه فیلم
         3-3 زیاد شدن حجمهای معنایی
       4- فرایند BOF بیرونی
       5- نتایج تجربی
       6- نتیجه گیری
     بخش 4: یک الگوریتم video segmentation سازگار با زمان
       1- مقدمه
       2- تقسیم بندی مکانی
         2-1 مدل اماری
         2-2 گزاره ادغام
         2-3 ترتیب ادغام
         2-4 الگوریتم ادغام
       3- بهبود ثبات زمانی
         3-1 ماسک اشکارساز تغییر(CDM )
         3-2 فرایند ادغام
       4- نتایج تجربی
         4-1 نتایج مکانی
         4-2 نتایج زمانی
         4-3 تخمین ثبات زمانی
     5- نتیجه گیری
 بررسی تحلیلی چند تموته کاربردی
   بخش 1: سگمنت کردن فیلم به صورت اتوماتیک در کاربردهای اموزش مجازی
     1- مقدمه
   2- چارچوب پردازش فیلم
     3- ضبط فیلم بر اساس اموزش دهنده ها
       3-1 ضبط فعالیتهای اموزش دهنده
       3-2 سگمنت کردن معلم محور
     4- نتیجه گیری
   بخش 2:سگمنت کردن فیلم فوتبال بر اساس استراتژی تولید فیلم
     1- مقدمه
     2- ساختمان فیلم فوتبال
       2-1 استراتژی تولید فیلم در پخش فوتبال
       2-2 ساختمان فیلم متشکل از 4 کلاس
       3- سیستم اشکارسازی ساختار فیلم
         3-1 نسبت میدان بازی (play field ratio )
         3-2 میزان بزرگنمایی (Zoom Size )
         3-3 اشکارسازی اثرات ویرایش
     4- بازسازی صحنه حمله
     5- نتیجه گیری
   بخش 3 :کاهش پیچیدگی و سگمنت کردن سریع موانع در فیلمهای تک رنگ
     1- مقدمه
     2- سگمنت کردن موانع با استفاده از کاهش گراف
       2-1 کاهش پیچیدگی
       2-2 ترتیب زمانی – مکانی برچسب گذاری
     3- انطباق میدانهای حرکت
     4- اشکارسازی ابتدایی مانع و براورد عمق
     5- نتایج تجربی
     6- نتیجه گیری
 ارزیابی کارایی الگوریتمهای تقطیع ویدئو
   بخش 1:ارزیابی عینی کیفیت جداسازی فیلمها
     1- مقدمه
     2- مرورکلی بر ارزیابی کیفیت جداسازی
       2-1 ارزیابی کیفیت جداسازی فیلم به صورت ذهنی
         2-1-1 متریکهای موجود برای ارزیابی کیفیت جداسازی عینی مستقل
       2-2 خصوصیات سیستمهای بصری انسانی (HVS )
       2-3 متریکهای سودمند از ارزیابی کیفیت فیلم
     3- پیشنهادات ارزیابی کیفیت جداسازی فیلم
     4- متدولوژی ارزیابی کیفیت جداسازی
     5- ارزیابی کیفیت جداسازی اشیای منفرد به صورت مستقل
       5-1 متریکهای همریختی شی درونی
        5-2 متریکهای تفاوت اشیای درونی
       5-3 متریکهای ترکیبی ارزیابی اشیای منفرد به صورت مستقل
     6- ارزیابی کیفیت جداسازی اشیای منفرد به صورت وابسته
       6-1 متریکهای صحت مکانی
       6-2 متریکهای صحت مکانی و زمانی
       6-3 متریکهای ترکیبی ارزیابی کیفیت جداسازی به صورت وابسته
     7- ارزیابی کیفیت جداسازی کلی
       7-1 ارزیابی ارتباط اشیای دارای محتوی
       7-2 شباهت بین اشیا
       7-3 متریک ارزیابی کیفیت جداسازی کلی
     8- نتایج ارزیابی کیفیت جداسازی فیلمها
        8-1 دنباله های مورد ازمایش
       8-2 نتایج ارزیابی کیفیت جداسازی به صورت مستقل
       8-3 نتایج ارزیابی کیفیت جداسازی به صورت وابسته
       8-4 نتایج ارزیابی کیفیت جداسازی به صورت وابسته برای تعدادی اشیای ناصحیح
     9- نتیجه گیری
   بخش 2:کارایی الگوریتمهای اشکارسازی اشیا برای کاربردهای نظارتی
     1- مقدمه
     2- کارهایی که در این زمینه انجام شده است
     3- الگوریتمهای سگمنت کردن
     4- الگوریتم پیشنهادی برای براورد کارایی اشکارسازی اشیا
       4-1 تطابق منطقه
       4-2 روی هم افتادگی مناطق
       4-3 تطابق ناحیه
       4-4 تفسیر چندگانه
     5- نتایج ازمایش
     6- نتیجه گیری
 نتیجه گیری و کارهای اینده
 منابع و مراجع
 

لینک کمکی