فایل word برش تصاویر با استفاده از روشهای بهینه سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word برش تصاویر با استفاده از روشهای بهینه سازی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word برش تصاویر با استفاده از روشهای بهینه سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word برش تصاویر با استفاده از روشهای بهینه سازی

مقدمه
 فصل یکم- مفاهیم اولیه الگوریتمهای بهینه سازی
   Evolutionary Algorithms - 1-1 (الگوریتم های تکاملی)
     Genetic Programming (GP) -1-1-1
     Evolutionary Programming (EP) -2-1-1 (برنامه ریزی تکاملی)
     -3-1-1 Evolutionary Strategies (ES) (استراتژی تکاملی)
     Genetic Algorithms (GA) -4-1-1 (الگوریتم ژنتیک)
   Genetic Algorithms -2-1 (الگوریتم ژنتیک)
   Ant Colony Systems -3-1 سیستم کلونی مورچه
   Particle Swarm Optimization -4-1 بهینه سازی حرکت دسته جمعی پرندگان
     1-4-1- توپولوژی های همسایگی PSO
 فصل دوم- کاربرد های الگوریتم تکاملی در سگمنتیشن تصویر
   2-1- پیاده سازی منحنی تکامل تابع Mumford-Shah برای تقسیم بندی
   2-2- تقسیم بندی تصویر با استفاده از منحنی Evolution و انتشار Anisotropic 7
 فصل سوم-کاربردهای الگوریتم ژنتیک در سگمنتیشن تصویر
   3-1- بهینه سازی مبتنی بر تقطیع تصویر توسط ژنتیک الگوریتم
   3-2- همسانی تصویربا استفاده از رویکرد الگوریتم ژنتیک
   -3-3 دسته بندی ژنتیکی Multiobjective برای طبقه بندی پیکسل ها در سنجش از راه دور تصاویر
   3-4- استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی
 فصل چهارم- کاربرد های الگوریتم کلونی مورچه ها در سگمنتیشن تصویر
   4-1-تقطیع تصویر مبتنی بر MRF با استفاده از سیستم کلونی مورچه
   4-2- سیستم Ant Colony برای تقسیم بندی و طبقه بندی Microcalcification در ماموگرام
   4-3- استفاده از الگوریتم ACO در تقطیع تصویر برای استانه سازی مطلوب
 فصل پنجم-کاربرد های الگوریتم حرکت دسته جمعی پرندگان در سگمنتیشن تصویر
   5-1- تقطیع تصاویر داده های سه بعدی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمعی پرندگان
   5-2- ترکیب بهینه سازی حرکت جمعی پرندگان با الگوریتم های دسته بندی Unsupervised برای تقطیع تصویر
   5-3- بهینه سازی کلونی مورچه و الگوریتم بهینه سازی حرکت دسته جمعی پرندگان برای طبقه بندی Microcalcifications در ماموگرافی
 فصل ششم-کاربرد های الگوریتم های دیگر در سگمنتیشن تصویر
   -1-6 استفاده از ساختار پیکسونی جهت بهبود روش Fuzzy C-means در قطعه بندی تصاویر
   6-2- استفاده از مشخصه های اماری برای قطعه بندی تصویر
   -3-6 تقطیع تصاویر با استفاده از تخمین مولتی فرکتال , انتروپی و خوشه بندی فازی
   -4-6 تقسیم بندی تصاویر با استفاده از branch and mincut
    -5-6یک مسئله بهینه سازی برای ارزیابی متدهای تقطیع تصاویر
   -6-6 تقطیع بهینه برای تصاویر هوایی با محدودیت مکانی
    -8-6روش بهینه سازی Multiobjective درتقسیم بندی تصویر- دستورالعمل ها و چالش ها
   9-6- مقایسه ای از روشهای بهینه سازی تصادفی برای قطعه بندی تصویر
 فصل هفتم- خلاصه و نتیجه گیری
 منابع و مراجع
 

لینک کمکی