فایل word مقاله گونه جديدي از (Sauria: Gekkonidae) Carinatogecko از استان ايلام, غرب ايران

فایل word نقش تنظيم هيجان در پيش بيني رفتارهاي پر خطر و حساسيت به طرد در افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي روانشناسي علوم تربيتي و اجتماعيتعداد صفحات :14چکیده مقاله: هدف از این مطالعه تعیین نقش تنظیم هیجان در پیش بینی رفتارهای پر خطر و حساسیت به طرد درافراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود. این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیهمراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و مطب های روان پزشکان و هم چنین مراجعه کنندگان به بیمارستانشهدای خلیج فارس بوشهربود که دارای اختلال شخصیت مرزی بودند. شرکت کندگان به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند. 96 بیمار که با تشخیص روان پزشکان دارای اختلال شخصیت مرزیبوده و همکاری در پژوهش حاض

فایل word بررسي تاثير عوامل شخصيتي بر بهبود عملکرد شغلي (مطالعه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان)کهگيلويه

یا همایش : اولين همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در مطالعات مديريتتعداد صفحات :9چکیده مقاله: این پژوهش با هدف تعیین میزان اثرگذاری ابعاد عوامل شخصیتی بر بهبود عملکرد شغلی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستانکهگیلویه است که با روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهردهدشت بوده که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه عوامل شخصیتی وپرسشنامه بهبود عملکرد شغلی بود . جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و مدل، از آزمون های ضریب آلفای