فایل word مقاله ارائه الگوريتم جديد خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بيسيم متحرک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ارائه الگوريتم جديد خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بيسيم متحرک : چکیده : یکی از مهمترین مباحث مربوط به شـبکه های حسـگر بیسـیم ، بحث خوشه بندی می باشد و این بحث در شبکه های حسگر بیسـیم متحرك نمود بیشتری پیدا میکند. زیرا مکان قرار گرفتن گرههای حسگر، از قبل تعیین شده نیست و این گره ها دارای حرکت هسـتند. ویژگی اصلی این نوع شبکههای بیسیم خودسازماندهی میباشد. برای انجام این کار الگوریتمهای مختلفی ارائه شده است. در اکثر روشهای ارائه شده قبلی به فاکتورهای مهمی همچون مرکزیت، چگالی و حتیانرژی توجه کمتری دارند درحالیکه خصوصاً در مورد شـبکه های متحرك این فاکتورها باید مورد توجه بیشـتری قرار گیرند. همچ

فایل word مقاله تأثير تنش گرما بر عملکبرد ارقام سويا در شرايط شمال خوزستان

فایل word بررسي فرصتها و تهديدهاي صنعت گردشگري ورزشي سبزوار

یا همایش : دومين همايش ملي علوم و فناوري هاي نوين ايرانتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی فرصتها و تهدیدهای گردشگری ورزشی شهرستان سبزوار میباشد.روش تحقیق: روش انجام پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه مدیران و متخصصین ورزشی، گردشگری و گردشگری ورزشی آشنا و مطلع از حوزه گردشگری ورزشی شهرستان سبزوار میباشند که تعداد آنها برابر 30 نفر بود. انتخاب نمونه آماری به صورت کلشمار بود.یافتهها: با مطالعه وضعیت موجود صنعت گردشگری ورزشی سبزوار و با استفاده از نظرات اعضای شورای راهبردی پرسشنامه تنظیم