فایل word تاثير نسبت سوخت اتيلن گليکول در سنتز احتراقي مايکروويو نانوکاتاليستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در توليد هيدروژن ازريفورمينگ متانول در حضور بخار آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير نسبت سوخت اتيلن گليکول در سنتز احتراقي مايکروويو نانوکاتاليستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در توليد هيدروژن ازريفورمينگ متانول در حضور بخار آب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر نسبت سوخت به نیترات بر خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست های سنتزی به روش احتراقی-مایکروویوبا سوخت اتیلن گلیکول مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور چهار نوع کاتالیست با نسبت های سوخت به نیترات متفاوت سنتز گردیدند و جهت شناسایی خواص ساختاری مورد آنالیزهایFESEM و XRD قرار گرفتند. این آنالیزها نشان دادند که افزایش نسبت سوخت به نیترات منجر به ریزتر شدن ذرات و کریستال های و بهبود پراکندگی آن ها می گردد.همچنین عملکرد نانوکاتالیست های سنتزی برای تولید هیدروژن از متانول در فرآیند ریفورمینگ متانول با بخار آب نیز موردارزیابی قرار گرفت. در نهایت مشخص گردی که نمونه با نسبت سوخت به نیترات 3 دارای بهترین عملکرد از لحاظ تبدیل متانول و تولید هیدروژن می باشد.

لینک کمکی