فایل word تاثير مقادير مختلف نقره در سنتز و ارزيابي عملکرد نانوکاتاليستAg/Al2O3 با استفاده از انرژي اولتراسوند براي اکسيداسيون منواکسيد کربن جهت استفاده در خالص سازي هيدروژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مقادير مختلف نقره در سنتز و ارزيابي عملکرد نانوکاتاليستAg/Al2O3 با استفاده از انرژي اولتراسوند براي اکسيداسيون منواکسيد کربن جهت استفاده در خالص سازي هيدروژن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این تحقیق نانوکاتالیستهای Al2O3/Ag با درصدهای گوناگون نقره با استفاده از روش اولتراسوند سنتز گردید و عملکرد آن در فرآیند اکسیداسیون مونواکسید کربن مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیستهای سنتز شده توسط آنالیزهای XRD,FESEM و BET تعیین خصوصیات گردید. نتایج آنالیز FESEM نشان داد که افزودن نقره باعث ریزتر شدن و همگن شدن ذرات سطح نمونهها گردیده است. براساس آنالیز BET با افزایش میزان نقره و به دلیل پرشدن حفرات نمونهها, سطح موثر آن ها کاهش یافته است. نتایج تست فرآیندی نشان داد که نمونه دارای 6 درصد وزنی نقره دارای بهترین عملکرد میباشد و دردمای oC150 میزان تبدیل مونواکسید کربن برای این کاتالیست 100 %میباشد.

لینک کمکی