فایل word تاثير عمق کانال ميدان شارش گاز بر عملکرد پيل سوختي پليمري در يک نسبت معين عرض ريب به کانال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير عمق کانال ميدان شارش گاز بر عملکرد پيل سوختي پليمري در يک نسبت معين عرض ريب به کانال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

گرها و خروج آب تولیدی از های مهم طراحی پیل سوختی, شکل و هندسه کانال جریان جهت توزیع واکنشیکی از پارامترداخل پیل است. شکل و هندسه کانال جریان تاثیری مستقیم بر توزیع یکنواخت گازهای واکنش دهنده و مدیریت مناسب آبهای مختلفی برای میدان جریان پیل سوختی غشا پلیمری تولیدی و خارج ساختن آن از کانال جریان دارد. به طور کلی طرح های وابسته به هم بسیاری است, که اغلب آنها نقش معکوسی ی پیچیده بین قیدوجود دارد. طراحی میدان جریان یک موازنههای طراحی شامل افت نماید, قیدروی عملکرد پیل سوختی خواهند داشت و این مطلب ارزیابی این پارامترها را با اهمیت میها, انتقال حرارت و مدیریت آب است. بهینه سازی ابعاد کانال ها برای یک طرح مشخص کار پیچیده ای فشار, انتقال الکترون بوده و باید ملزومات متعددی به طور همزمان تا حد امکان برآورده شوند. این موضوع در طرف کاتد پیل از اهمیت بیشتریبرخوردار است. بهینه سازی کانال ها به ندرت در مقالات مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برای اولن بار تاثیر عمق یک میدان شارش مارپیچی بر عملکرد, توزیع دما, مدیریت آب و محتوای آب یک پیل سوختی پلیمری با سطح فعال 25سانتیمتر مربعی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است عمق 1/5 میلیمتر بدترین عملکرد را در مقایسه با سایر عمقها دارد. بعبارتی دیگر نتایج نشان دهنده این است که در هر نسبت ریب به کانالی یک عمق بهینه وجود خواهد داشت

لینک کمکی