فایل word تاثير زمان تابش اولتراسوند در سنتز سونوشيمي نانوکاتاليستCuO/ZnO/CeO2/Al2O3 براي توليد هيدروژن با استفاده از ريفورمينگ متانول در حضور بخار آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير زمان تابش اولتراسوند در سنتز سونوشيمي نانوکاتاليستCuO/ZnO/CeO2/Al2O3 براي توليد هيدروژن با استفاده از ريفورمينگ متانول در حضور بخار آب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نانوکاتالیستهای Al2O3/CeO2/ZnO/CuO به روش اولتراسوند- همرسوبی در زمانهای مختلف اولتراسوند سنتز شده وعملکرد آنها در فرآیند ریفورمینگ متانول با بخارآب مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر زمان اولتراسوند بر روی خواص ساختارینانوکاتالیستها با استفاده از آنالیزهای XRD ,BET و FESEM بررسی شد. نتایج XRD نشان داده است که با افزایش زمان تابش اولتراسوند شدت پیکهای اکسید مس و بلورینگی کاهشیافته است. تصاویر FESEM با افزایش زمان تابش اولتراسوندالگوی یکنواختتر و تجمع کمتر ذرات را نشان داد. آنالیز BET نشان داد که با افزایش زمان تابش اولتراسوند سطح مخصوصکاتالیست افزایشیافته است. آزمون عملکرد کاتالیستی نمونههای سنتز شده نشان داد کاتالیست Al2O3/CeO2/ZnO/CuO سنتز شده با زمان تابش اولتراسوند 15 دقیقه به دلیل خواص ساختاری بهتر در تولید هیدروژن موفقتر است.

لینک کمکی