فایل word تاثير دماي کلسيناسيون روي خواص فيزيکي - شيميايي و عملکردنانوکاتاليستCe0.8Zr0.2O2/Al2O3 جهت استفاده در خالص سازي هيدروژن به روش اکسيداسيون کاتاليستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير دماي کلسيناسيون روي خواص فيزيکي - شيميايي و عملکردنانوکاتاليستCe0.8Zr0.2O2/Al2O3 جهت استفاده در خالص سازي هيدروژن به روش اکسيداسيون کاتاليستي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

نانوکاتالیست کامپوزیتی (%80wt(Al2O3%)/20wt(2O2.8Zr0.Ce0 برای اکسیداسیون کاتالیستی کربن منواکسید به روش تلفیقی کمپلکس سازی سیترات و تلقیح, سنتز و در سه دمای مختلف C 500 و C 600و C 700 کلسینه گردید. برایتعیین خصوصیات کاتالیستهای سنتز شده, آنالیزهای XRD و FESEM انجام شده است. و در نهایت برای بررسی کارایی نانوکاتالیستها از دستگاه کروماتوگرافی گازی , با ستون U Plot و شناساگرهای FID و TCD استفاده شده است. XRD نشان میدهد با افزایش دما شدت پیکها کاهش یافته بنابراین بلورینگی کم میشود. و کم شدن پهنای پیک موجب افزایش اندازهیکریستالها میشود. FESEM مبین ذرات ریزتر در دمای کمتر کلسیناسیون است و BET نشانگر سطح بیشتر در دمای کلسیناسیون کمتر است. در تست راکتوری نانوکاتالیست دمای کلسینه C 700 ضعیف ترین و C 500 قویترین عملکرد را در از خود نشان دادند.

لینک کمکی