فایل word بهينهسازي پارامترهاي موثر در ساخت فتوآند مبتني بر نانوساختار هماتيت با استفاده از روش طراحيآزمايش جهت توليد فتوالکتروشيميايي هيدروژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينهسازي پارامترهاي موثر در ساخت فتوآند مبتني بر نانوساختار هماتيت با استفاده از روش طراحيآزمايش جهت توليد فتوالکتروشيميايي هيدروژن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هیدروژن به عنوان یک حامل سوختی بالقوه جهت جایگزینی سوختهای فسیلی مطرح است که میتوان آن را تنها با استفاده از آب, نور خورشید و نیمهرساناها تولید نمود. این روش را تولید فتوالکتروشیمیایی هیدروژن یا فتوسنتز مصنوعی میگویند.یکی از نیمهرساناهایی که قابلیت بهکارگیری به عنوان فتوآند در فتوسنتز مصنوعی را دارا میباشد, هماتیت (Fe2O3-( میباشد که دارای مزایایی همچون گاف انرژی مناسب, پایداری بالا در محیطهای آبی و قابلیت تولید اقتصادی میباشد. در مقالهی حاضر ابتدا به روش هیدروترمال, فیلم آکاگنیت (FeOOH- (بر روی الکترود لایه نشانی گردیده و سپس باحرارتدهی در اتمسفر معمولی لایه فیلم هماتیت حاصل شده است. عملکرد فتوالکتروشیمیایی هماتیت از طریق تست ولتامتری روبشی خطی در شرایط عدم نوردهی و همچنین تحت نوردهی 5/1 AM اندازهگیری شده است. به کمک روشطراحی آزمایش (Design Factorial Full و همچنین Design Composite Central (مدل ریاضی اثر پارامترهای موثر با در نظر گرفتن اثرات برهمکنش بین آنها (مدت زمان واکنش در مرحلهی هیدروترمال و مدت زمان حرارت دهی در کوره) در فرآیند ساخت بر روی عملکرد فتوآند هماتیت استخراج گردیده است. در انتها به تحلیل مدل بدست آمده پرداخته وپارامترهای معنیدار مشخص شدند, و بر مبنای آن شرایط بهینهی ساخت فتوآند هماتیت (5 ساعت هیدروترمال, 60 دقیقه حرارتدهی در دمای 700 درجه سانتیگراد) حاصل گردید.

لینک کمکی