فایل word بهبود رديابي فشار اکسيژن و هيدروژن در سيستم پيلسوختي پليمري با بکارگيري کنترل مد لغزشي انتگرالي با وجود اغتشاشات خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهبود رديابي فشار اکسيژن و هيدروژن در سيستم پيلسوختي پليمري با بکارگيري کنترل مد لغزشي انتگرالي با وجود اغتشاشات خارجي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله, مدل سیستم غیرخطی اصلی فشار اکسیژن و هیدروژن در سیستم پیل سوختی پلیمری با وجود اغتشاشات معرفی میشود. در این سیستم, نقطه تعادل در حالت پایدار منحصر به فرد است. بنابراین, ژاکوبین خطیرا برای مدل اصلی در حالت پایدار انجام داده و ماتریس فضای حالت برای یک سیستم خطی بهدست آورده میشود. برای کارایی ردیابی بهتر و نیز سرعت بخشیدن به حذف اغتشاشات کنترل مد لغزشی بر اساس سطح جدیدی پیشنهاد میشود. در نهایت, برای نشان دادن کارایی و تاثیر روش پیشنهادی شبیهسازیهایی در محیط متلب ارایه شدهاند.

لینک کمکی