فایل word برنامهريزي همراه با عدم قطعيت بهرهبرداري از پيلهاي سوختي با توليد همزمان برق و حرارت در شبکه توزيع برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامهريزي همراه با عدم قطعيت بهرهبرداري از پيلهاي سوختي با توليد همزمان برق و حرارت در شبکه توزيع برق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

جایابی و بهرهبرداری به صورت تولید همزمان برق, حرارت و هیدروژن از پیل سوختی کربنات مذاب در یک شبکه توزیع به صورت یک مدل دارای عدم قطعیت و به صورت چندهدفه در این مقاله ارایه شده است. عدم قطعیت های مربوط به بارهایالکتریکی و حرارتی, فشار گازهای هیدروژن و اکسیژن و دیاکسیدکربن ورودی به پیل سوختی و دمای کاری پیلسوختی با استفاده از روش تولید سناریو لحاظ شده است. کل هزینه تولید انرژی الکتریکی و حرارتی و تولید هیدروژن, کل آلودگی تولیدشده توسط پیلسوختی و شبکه و انحرافات ولتاژ اهدافی هستند که در این مساله در نظر گرفته شدهاند. ماهیت تابع هدفهامساله موردنظر را به یک مساله پیچیده عددی غیرخطی تبدیل کرده است. بنابراین از یک الگوریتم چندهدفه بهینهسازی انبوه ذرات برای حل مساله استفاده شده است. برای ایجاد مصالحه بین توابع هدفهای این مساله بهینه سازی از روش بهینه پرتو استفاده شده است. در خلال روند شبیه سازی یک مجموعه از جوابهای بهینه غیرمغلوب در یک حافظه خارجی ذخیره شده است. برای تعیین عملکرد مطلوب و سودمند روش ارایه شده, این روش بر روی سیستم 69 باسه توزیعIEEE تست شدهاست.

لینک کمکی