فایل word بررسي هدايت يوني در غشاي تبادل آنيون بر پايه پلي سولفون جهت استفاده در پيل سوختي قليايي جامد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي هدايت يوني در غشاي تبادل آنيون بر پايه پلي سولفون جهت استفاده در پيل سوختي قليايي جامد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مقاله غشای تبادل آنیون هموژن طی سه مرحله کلرومتیلدار کردن, آمیندار کردن و قلیایی کردن تهیه شده است. پلیمر مورد استفاده پلی سولفون میباشد که توسط گروههای آمین (تری متیل آمین و 1و6 -تترا متیل هگزان دی آمین)عاملدار شده است. هدایت یونی در دماهای مختلف و ظرفیت تبادل یون برای این غشا مورد اندازهگیری قرار گرفته است. این غشای تبادل آنیون در دمای C°80-25 دارای هدایت یون هیدروکساید در بازه cm/mS 26-11 میباشد و ظرفیت تبادل آن یون 1/24 meq/gr .است

لینک کمکی