فایل word بررسي عملکرد پيل سوختي براي هندسههاي موازي, انتها بسته و مارپيچ و مقايسه آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عملکرد پيل سوختي براي هندسههاي موازي, انتها بسته و مارپيچ و مقايسه آنها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به مشکلات استفاده از سوختهای فسیلی از قبیل آلودگی هوا, گرم شدن کرهی زمین, محدودیت این منابع و رشدجمعیت کرهی زمین که منجر به افزایش استفاده از منابع انرژی میشوند, استفاده از سوختهای با آلودگی کمتر و نیزتجدیدپذیر در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از انواع منابع انرژی, پیلهای سوختی هستند که انرژی حاصل از انجام واکنشهای شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. از بین آنها, پیل سوختی غشا پلیمری 1 به دلیلدمای عملکردی نسبتا پایین و نیز بازدهی نسبتا خوب آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطالعات گستردهای در رابطه باپیل سوختی و تاثیر پارامترهای مختلف در نحوهی عملکرد پیل به صورت آزمایشگاهی و عددی صورت گرفته است و به نظر میرسد که مطالعهی اثرات هندسی در عملکرد پیل سوختی نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد.در این تحقیق سه نوع پیل سوختی با کانالهای مختلف موازی 2, مارپیچ 3 و انتها بسته 4 مورد بررسی قرار گرفته است. برای هر یک از موارد بیان شده منحنی قطبیت و توان تولیدی خالص پیل به دست آمده است که نشان می دهد توان خالص تولیدیهر سه هندسه در ولتاژ پیل 0,3 ولت بیشینه می شوند و برای هندسه انتها بسته از دو مورد دیگر بیشتر است. کانتورهای چگالی جریان تولیدی و کسر مولی اکسیژن رسم شده است که نشان می دهد توزیع جریان تولیدی در حالت انتها بسته یکنواخت تر است که مطلوب می باشد

لینک کمکی