فایل word ارزيابي اثربخشي مديريت زنجيره تامين با استفاده از کارت امتيازي متوازن در شرکت هاي توليدي نرم افراز شهرستان مراغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي اثربخشي مديريت زنجيره تامين با استفاده از کارت امتيازي متوازن در شرکت هاي توليدي نرم افراز شهرستان مراغه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مدل ها و تکنيک هاي کمي در مديريت

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی مدیریت زنجیره تامین در شرکت های تولیدی نرم افزار مراغه با استفاده از کارت امتیازی متوازن می باشد. این پژوهش از نظر هدف, از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی , پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری آن 150 نفر می باشد که در قالب 10 شرکت فعالیت میکنند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری می باشد. برای گردآوری اطلاعات, از روش مشاهده, پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است برای تعیین روایی آن از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. که با استفاده از نرم افزار SPSS این کار انجام شد. مقدار آلفای کرونباخ 0/95 بدست آمد چون مقدارآن بیشتر از0/7 بود پایایی پرسشنامه تایید شد. میزان اثربخشی شرکت با استفاده کارت امتیازی متوازن برای هر کدام از شرکت ها محاسبه گردیده و نسبت به سال گذشته مقایسه شد. سپس از آزمون مقایسه زوجی برای مقایسه معیارهای مورد استفاده در کارت امتیازی متوازن استفاده گردید. در نهایت عوامل موثر در اثربخشی مدیریت زنجیره تامین شناسایی و اولویت بندی شدند. برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین از تحلیل عاملی تاییدی و برای اولویت بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است.

لینک کمکی