فایل word ارتباط بين نوسانات جريان وجوه نقد و سرمايه گذاري هاي جاري در شرکت هاي داراي رشد مثبت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط بين نوسانات جريان وجوه نقد و سرمايه گذاري هاي جاري در شرکت هاي داراي رشد مثبت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مدل ها و تکنيک هاي کمي در مديريت

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین نوسانات جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری های جاری در شرکت های دارای رشد مثبت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.جامعه آماری پژوهش, شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1381-1391 میباشد. این پژوهش از نظر نوع هدف جز پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است.این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی می باشد و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که نوسانات جریان وجوه نقد رابطه مثبت و معناداری با سرمایه گذاری جاری شرکت ها دارند. همچنین این رابطه در گروه از شرکت های با رشد مثبت جریانات وجوه نقد ه نقد مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد که این گروه نیز رابطه معناداری بین نوسانات جریان وجوه نقد و سرمایه گذاری جاری شرکت ها وجود داشته در حالی که اندازه این رابطه در شرکت های با رشد مثبت, بزرگتر بوده است.

لینک کمکی