فایل word ارزيابي مقاومت هيبريدهاي جديد خارجي ذرت دانه اي نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي مقاومت هيبريدهاي جديد خارجي ذرت دانه اي نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سراسري تحقيق در علوم کشاورزي , منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پوسیدگی فوزاریومی بلال (ناشی از قارج Fusarium verticillioides) یکی از مهم ترین بیماری های ذرت است که داری پراکنش جهانی است. استفاده از هیبریدهای مقاوم نسبت به مبارزه ی شیمیایی و زراعی ترجیح داده می شود. به منظور ارزیابی عکس العمل هیبریدهای جدید خارجی ذرت دانه ای به این بیماری و شناسایی هیبریدهای مقاوم و نیمه مقاوم, آزمایشی در سال 1394 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 12 تیمار (شامل 11 هیبرید جدید خارجی ذرت دانه ای و یک هیبرید ایرانی به عنوان شاهد) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله ی گرگان انجام شد. 7 تا 10 روز بعد از ظهور کاکل ها, مایه زنی از طریق آلودگی مصنوعی با ایجاد زخم در بلال و تزریق سوسپانسیون اسپور به حجم سه میلیلیتر و به غلظت 10 اسپور در میلی لیتر برای هر بلال انجام شد. در زمان رسیدن فیزیولوژیکی گیاه, درصد آلودگی و شدت بیماری بر اساس مقیاس استاندارد سیمیت (درجه ی 1 تا 5) برای هر بلال محاسبه و میزان مقاومت هر یک از هیبریدهای آزمایشی تعیین شد. نتایج تجزیه ی واریانس داده های شدت بیماری نشان داد که اختلاف بین هیبریدها معنی دار (0/01<P) است. هیبریدها بر اساس شدت بیماری, در گروه های مقاوم, نیمه مقاوم و حساس قرار گرفتند؛ بدین ترتیب در شرایط آلودگی مصنوعی هیبریدهای 384 CML6 X CML (با شدت بیماری 24/5 درصد), 450 P501c1 X CML (با شدت بیماری 25/9 درصد) و KSC700 (شاهد ایرانی) (با شدت 25/7 درصد) و در شرایط آلودگی طبیعی هیبریدهای 384 CML6 X CML (با شدت 0/7 درصد), CML398 XCML216 (باشدت 1/5 درصد), P501c1 XCL-CW01 (با شدت 3/9 درصد) و KSC700 (شاهد ایرانی) (با شدت 9/9 درصد) به عنوان مقاوم و در شرایط آلودگی مصنوعی P501c1 X CL-CW01 (با شدت 50/9 درصد) و P502c2 X Styx L.) CML488 511 درصد) و در شرایط طبیعی هیبرید 33 P501c1 X CL-RCW (با شدت 47/8 درصد) به عنوان حساس به بیماری معرفی می شوند. از هیبریدهای مقاوم یافته شده در این آزمایش می توان برای دستیابی به ارقام تجاری مقاوم استفاده نمود.

لینک کمکی