فایل word بررسی هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسی هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی :

مقدمه

هدف از تأسیسات روشنایی ایجاد شرایط خوب دیدن و فراهم کردن محیطی ایمن و راحت با روشنایی مناسب می باشد .

که مهمترین پارامترها در این مهم شدت روشنایی کافی , جلوگیری از انعکاسات ناخواسته , هماهنگی درخشندگی اطراف با درخشندگی محیط وهمچنین جلوگیری از خیرگی چشم از منابع نوری و درخشندگی مناسب سطوح داخلی و استفاده از منابع نوری با مشخصه های رنگی مناسب می باشد .

اینجانب در مجتمع مسکونی فوق فاکتورهای زیر را در نظر گرفته ام .

محیط مسکونی که رنگ دیوارهای آن سفید و با ضریب انعکاسی 90-70و بطور متوسط هر شش ماه یکبار نظافت میگردد و از لحاظ گرد و خاک و آلودگی , اکثر قسمتها تمیز در نظر گرفته شده است .

لامپهای مورد استفاده در این مجتمع از نوع لامپ فلورسنت ( بدلیل نبود اطلاعات کافی از دیگر لامپها بخصوص رشته ای ) با رنجهای 40 و 32 وات که با چوک, توانی معادل 51 و 40 وات و همچنین جریانی معادل 44/0 و 24 /0آمپر ( بدون خازن ) و 24/0 و14/0 آمپر(با خازن ) می باشد که خازنهای در نظر گرفته شده با ظرفیت 5/4 میکروفاراد و رنج جریان 24/0 آمپر که از نظر اقتصادی بسیار با صرفه است. کلیدها از نوع یک پل و دو پل و تبدیل استفاده شده و حداقل جریان عبوری از پریزها 2 آمپر است و حداکثر 5/2 آمپر و برای حالت سه فاز 5 آمپر در نظر گرفته شده و ارتفاع کلید و پریزها از کف برابر با بخش 13 مقررات ملی ساختمان برای پریزهای برق و تلفن 30 سانتی متر از کف و برای کلیدهای روشنایی 110 سانتی متر از کف در نظر گرفته شده است .

برای حفاظت از زدگی و آسیب دیدگی کابلها آن ها را در داخل لوله قرار می دهند که شامل انواع زیر می باشد لوله گالوانیزه , لوله های فولاد سیاه , برگمن ,PVC و خرطومی و غیره و لوله های مد نظر در این مجتمع از نوع PVC با قطر 11 و 16 میلیمتر می باشد

و ضریب همزمانی مطابق با بخش 13 مقررات ملی ساختمان برای روشنایی داخلی ساختمانهای مسکونی 66% و برای پریزها 70% در نظر گرفته شده که بطور کل ضریب همزمانی 68%انتخاب گردید .

راهنمایی علائم :

کلید یک پل توکار

کلید دو پل توکار

کلید تبدیل

پریز برق یکفاز با اتصال زمین توکار

پریز تلفن توکار

40 ×F2 چراغ فلورسنت قاب مشکی و حباب پلاستیکی و 2 عدد لامپ فلورسنت 40 وات

40×F1 چراغ فلورسنت قاب مشکی و حباب پلاستیکی و 1عدد لامپ فلورسنت 40 وات

32×F1 چراغ فلورسنت قاب مشکی و حباب پلاستیکی و1 عدد لامپ فلورسنت 32وات

کنتور واتر

فیوز فشنگی

کلید مینیاتوری یک پل

کلید اتوماتیک با رله مغناطیسی و حرارتی سه پل

چراغ سیگنال تابلویی

تابلوی توزیع برق

حال و پذیرایی طبقه اول مستطیل 1:

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یکبار نظافت می شود .

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

مشخصات لامپ: لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشکی و حباب پلاستیکی 2 تایی

تعداد لامپ

[عدد] تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×4[W]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 96/0=24/0×4= جریان با خازن

حال و پذیرایی طبقه اول مستطیل 2:

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت با قاب مشکی و حباب پلاستیکی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92


تعداد لامپ

= تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×8[w]

[A]3/52=44/0×8= جریان بدون خازن

[A] 92/1=24/0×8= جریان با خازن

آشپزخانه طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6 ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 40 وات با قاب مشکی و حباب پلاستیکی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ 2 تایی با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×4[w]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/96=24/0×4= جریان با خازن

پاگرد طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی کثیف و هر 12ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 32 وات مکعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

جاکفشی طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت مکعبی 32 وات گروه V

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

سرویس بهداشتی طبقه چهارم مستطیل 1 :

محیط از لحاظ آلودگی متوسط و هر 6ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مکعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

سرویس بهداشتی طبقه چهارم مستطیل 2 :

محیط از لحاظ آلودگی متوسط و هر 6ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مکعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

حمام طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی متوسط و هر 6ماه یکبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت مکعبی 32 وات گروه V

LLD=0/96

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/88

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

لینک کمکی