فایل word دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
چکیده.......................................................................................................7
کلمات کلیدی...........................................................................................8
فصل اول..................................................................................................13
 مقدمه......................................................................................................14
تعریف موضوع.........................................................................................15
تاریخچه...................................................................................................16
اهداف تحقیق............................................................................................17
فصل دوم..................................................................................................18
خصوصیات مواد TLD.............................................................................19
پاسخ دز...................................................................................................19
حساسیت.................................................................................................20
پاسخ به انرژی..........................................................................................21
شرایط پخت.............................................................................................24
محوشدگی گرمایی...................................................................................25
محو شدگی غیرعادی................................................................................26
حساسیت نوری........................................................................................26
فصل سوم...........................................................................................29
کاربردها وخواص دزیمتری......................................................................30
دزیمتری فردی.........................................................................................30
دزیمتری محیطی.......................................................................................31
دزیمتری بالینی..........................................................................................32
سینماتیک واپاشی گاما...............................................................................34
سینماتیک واپاشی آلفا................................................................................35
واپاشی بتایی..............................................................................................38
بورات منگنز..............................................................................................54
خصوصیات دزسنجی................................................................................57
اثر ذرات و تشعشعات بر سیستم های حیاتی.............................................65
حالت¬های برهمکنش ...............................................................................65
یونیزاسیون................................................................................................65
برانگیختگی مولکولی و اتمی....................................................................66
واکنش‌های هسته‌ای..................................................................................66
تشعشعات باردار.......................................................................................67
تشعشعات بدون بار...................................................................................67
بمبهای هسته ای چگونه ساخته می¬شوند.................................................69
پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی...................................................70
محافظت کننده های پرتوی.....................................................................72
آثار وراثتی تشعشع در انسان...................................................................74
سطح انرژی هسته ای.............................................................................77
تغییرات انرژی در واکنشهای هسته‌ای....................................................78
حفاظت در برابر پرتوزاهامهندسی هسته¬ای..................................................81
حداکثر مقادیر مجاز آلودگی......................................................................82
نکات اساسی در تعیین مقادیر مجاز آلودگی................................................82
پرتوزاهای آلوده کننده محیط......................................................................83
اصول حفاظت فردی.................................................................................84
مکانیسم تولید تشعشع فیزیک هسته ای.................................................85
مواد پرتوزا و تابش های هسته¬ای............................................................91
تاریخچه کشف مواد پرتوزا ...................................................................92
ماده پرتوزا چیست؟...............................................................................94
ماهیت پرتوهای آلفا, بتا و گاما...............................................................96
واپاشی پرتوهای آلفا, بتا و گاما .............................................................98
قانون سدی........................................................................................99
بررسی یک عنصر رادیواکتیو..............................................................99
فصل چهارم......................................................................................102
تعریف بمب هسته¬ای........................................................................103
عناصر اصلی سازنده.........................................................................104
چرا اورانیوم و پلوتونیوم؟.................................................................105
انواع بمب¬های هسته¬ای از نظر نوع مکانیزم انفجار...........................106
نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای.........................................................120
واپاشی رادیواکتیو.............................................................................121
فصل پنجم ......................................................................................123
دلایل¬استفاده¬از ¬(TLD-100).............................................................124
نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................125
منابع و ماخذ....................................................................................127
چکیده
بعضی از مواد در طبیعت وجود دارد که خاصیت نور دهی بر اثر گرما دارند. Mg: Lif  قرصی است که می تواند به عنوان یکی از مواد تشخیص دهنده در تشعشعات هسته ای ساطع شده در بمب هسته ای می باشد .
ما می توانیم به وسیله دستگاه TLD reatherوبا این قرص  میزان اثر دهی ان بر بدن انسانی که در مقابل این پرتو ساطع شده از انرژی هسته ای (که می تواند تشعشعات ساطع شده از بمب هسته ای باشد)قرار گرفته است   تشخیص دهیم و بفهمیم که این انسان چقدر پرتو (گاما و بتا و الفا ) دریافت کرده است .


کلمات کلیدی
ترمولومیسانس : یا نور گسیل شده از مواد عایق و نیمه هادی های پرتو دیده بر اثر حرارت دادن و یک پدیده ی مهم فیزیکی است .
 TLD ؛ تی ال دی ها مواد هستند که در اندازه میزان دز ناشی از بمب ها ی هسته ای و یا میزان دز ناشی از واکنش های هسته ای نقش اساسی ایفا می نمایند. 
دزیمتری؛اندازه گیری میزان دز را گویند که بوسیله دستگاههای خاصی صورت می گیرد.
 بمب هسته ای؛نوعی بمب که در آن بجای استفاده از مواده متداول انفجاری از فرایند شکافت هسته اتمها برای ایجاد انرژی و حرارت جهت تخریب استفاده می شود.
ویژه هسته: یک هسته خاص با اعداد پروتونی (Z) و نوترونی (N) معین را گویند.
ایزوتوپ ها: ویژه هسته هایی با پروتون های یکسان و نوترون های مختلف را گویند.مثال:ایزوتوپ هیدروژن 21H و 31H می باشند.
ایزوتون ها: ویژه هسته هایی با نوترون برابر و پروتون مختلف را گویند.
ایزوبارها: ویژه هسته هایی با عدد جرمی A ی برابر (A=Z+N) را می گویند.
ایزومر: ویژه هسته هایی در حالت بر انگیخته با نیم عمر قابل اندازه گیری را ایزومر می نامند.
نوکلئون: ذرات تشکیل دهنده هسته) نوترون یا پروتون ) نوکلئون نام دارند.
مزون ها: ذراتی هستند با جرمی بین جرم الکترون و جرم پروتون. شناخته شده ترین مزون ها عبارتند از: مزون های پی که نقش مهمی در نیروهای هسته ای باز می کند و مزون های مو که در پدیده های پرتو کیهانی مهم است.
پوزیترون: الکترون با بار مثبت به عبارتی ذره ای با جرمی برابر جرم الکترون و باری برابر بار الکترون با علامت مثبت.
فهرست منابع و مآخذ
1-     شفائی محمدعلی, پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک هسته¬ای, آستان دانشگاه فردوسی مشهد, ‌1375.
2- Cameron J. R. , Suntharalingam N. and Kenney G.H. , Thermoluminescent Dosimetry, University of Wisconsin press 1968.
3- Calderon T. , Khanlary M. R . , Rendell H. M, Townsend P. D. , alkaline earth fluorides, J. Phys. C. V, pages 257-274.
4- McKEEVER S.W.S. , Themoluminescence of solids, (Cambridge University Press)
5- Horowitz Y. S., Termoluminescence and Thermoluminescent Dosimetry, Vol. I and II, ed. Y. S. Horowitz (CRC Press Raton) p.43(1984).
6- Townsend P. D. , and Kelly, J. C. , Colour Centres and Imperfection in Inssulators and Semiconductors, (Sussex University Press, London) (1973).
7- Aghabozorg H. , Malardy M. , Inorganic Chemistry(1), Alavy Publication 1994.
8- Sunta C. M. , Yoshimura , E. M. and Okuno , Phys. Status Solidia, 142, 253 (1994).
9- Yazici. Necmeddin , Analysis of the isolated glow peak 6 in CaF2:Dy (TLD-200) following post-irradiation annealing at 145°C, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 174, Issue 4, May 2001, Pages 499-506.
10-McKEEVER S.W. S. , MOSCOVITCH M., TOWNSEND P. D. , THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY MATERIALS: PROPERRIES AND USES, Nuclear Tchnology Publishing.
       11- Guimarães C. C. , and Okuno E. , Blind performance testing of personal and       environmental dosimeters based on TLD-100 and natural CaF2:NaCl,  
Radiation Measurements, Volume 37, Issue 2, April 2003, Pages 127-132.
12- Necmeddin YAZICI A. , Yakup HACI_IBRAH_IMO_GLU M. & Metin BEDIR.
The E_ect of Various Experimental Parameters on Glow Peaks and Trapping Parameters of CaF2:Dy(TLD-200) Crystals, Turk J Phy24 (2000) , 623 - 649.
13- Bos A. J. J. , On the energyconversion in thermoluminescence dosimetry materials, Radiation Measurements 33 (2001) 737–744.
14-Abdullah M. Noh. , Yusoff M. Amin. , Rosli H. Mahat. , Bradley D.A. ,Investigation of some commercial TLD chips/discs as UV dosimeters, Radiation Physics and Chemistry 61 (2001) 497–499.
15- Manrique J. , Angulo. S. , Pardo. M. P. , Gastesi. R. , Dela Cruz. , A and Pérez A. , Thermoluminescence spectra of natural CaF2 irradiated by 10 MeV electrons,
Radiation Measurements, Volume 41, Issue 2, February 2006, Pages 145-153.
16- Yazici. Necmeddin , Chen. Reuven. , Solak. Semra and Yegingil. Zehra.
The analysis of thermoluminesent glow peaks of CaF2:Dy (TLD-200) after β-irradiation, iop.org/JPhysD/35/2526.
17- Marczewska. B. , Bilski. P. , Budzanowski. M. , Olko P. , and Chernov V. , Dosimetry properties of Tm-doped single CaF2 crystals,
Radiation Measurements, Volume 33, Issue 5, October 2001, Pages 571-576.
18- Necmeddin Yazici A. , The influence of heating rate on the TL response of glow peaks of beta-irradiated CaF2:Dy(TLD-200), J. Phys D: Appl. Phys. 38(2005)3860-3864.
19 – غلام¬پور مهدی, پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک هسته¬ای, دانشگاه یزد,  ‌1385.

لینک کمکی