فایل word بررسي آلاينده هاي زيست محيطي حاصل ازفرآيند تقويت فشار گاز و روش هاي پايش وکنترل آن دريکي از مناطق عملياتي انتقال گاز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آلاينده هاي زيست محيطي حاصل ازفرآيند تقويت فشار گاز و روش هاي پايش وکنترل آن دريکي از مناطق عملياتي انتقال گاز ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مراحل مختلف اکتشاف, استخراج و فرآوری و انتقال نفت و گازاثرات متعددی را بر محیط زیست بر جای می گذارند. در این میان ازجمله عملیات های موجود در فرآیند انتقال گاز که به منظورتغییرات افزایشی فشار گاز در ایستگاه های تقویت فشار انجاممی گردد, به لحاظ ماهیت و تولید گازهای آلاینده, پتانسیل اثرگذاریبر محیط زیست را دارا می باشد بطوریکه عدم کنترل مناسب گازهایزائد خروجی از STACK ها در ایستگاه های تقویت فشار گاز میتواند سهم بزرگی در تولید آلاینده های زیست محیطی و ایجادگازهای گلخانه ای داشته باشد. اصل اساسی و مهم توسعه پایدار وافزایش بهره وری و توجه به نیازهای نسل آینده و همچنین اهمیتجلوگیری از کاهش کیفیت محیط زیست, متخصصان صنعت نفت ومحیط زیست را ترغیب و ملزم به چاره اندیشی و ارائه راهکارهایعملیاتی- راهبردی جهت کنترل و کاهش اثرات سو زیست محیطی ناشی از این صنایع می نماید .در این مقاله روش های نوین فنیحذف, کاهش ویا کنترل آلاینده های گازی از جمله SO2NOX, از دودکش و کاربردهای این فن آوری در ایستگاه های تقویت فشارگاز بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که. آلاینده هایحاصل از توربوکمپرسور های گازی به دو دسته عمده گونه های اصلی ( O2O, N2, H2O؛2 {برحسب درصد غلظت} و گونه های فرعی NOx, SOx, CO, UHC طبقه بندی می شوند.

لینک کمکی