فایل word برآوردفرسايش خاک وتوليدرسوب حوضه آبخيز رمشک بااستفاده از روش پسياک اصلاح شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآوردفرسايش خاک وتوليدرسوب حوضه آبخيز رمشک بااستفاده از روش پسياک اصلاح شده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

خاک یکی از مهمترین منابع طببعی است که نقش بسیار عمده ای رادر زندگی انسان دارا می باشد. مهم ترین عاملی که این منبع مهم وحیاتی را مورد تهدید جدی قرار می دهد, فرسایش خاک می -باشد. کارکردهای تنظیمی یکی از مهمترین خدمات اکوسیستمی میباشد, و حفظ خاک از جمله مهمترین کارکردهای تعظیمیاکوسیستم ها می باشد. فرسایش خاک, باعث فقیرشدن خاک وغیرقابلکشت شدن زمین ها وکاهش تولید محصولات کشاورزی می شود. خاک,هنگامیکه دارای پوشش گیاهی است کمتر در معرض فرسایش قرارمی گیرد. هدف از انجام این مطالعه, ارزش گذاری اقتصادی خدماتتنظیمی و تولیدی پوشش گیاهی در حفاظت خاک حوضه آبخیزرمشک در استان کرمان و دستیابی به اطلاعات و ارقام مورد نیاز درتهیه ی حساب های اقماری محیط زیستی در مورد این منطقه بود. جهتبرآورد ارزش اقتصادی پوشش گیاهی درحفظ خاک منطقه و تولیدعلوفه, از روش پسیاک اصلاح شده استفاده شد. بررسی خسارات واردهبه واسطه فرسایش خاک در تیپ های فرسایشی منطقه نشان داده که بیشترین فرسایش در تیپ فرسایشی E2 با 24578/7 متر مکعب می باشد و کمترین میزان در تیپ فرسایشی E6 با 1032/4 متر مکعب می باشد که به ترتیب هزینهجایگزینی برابر 3403/1 و 142/9 میلیون ریال نیاز خواهد داشت. بررسی علوفه تولیدی در حوضه آبخیز رمشک نشان می دهد که سالیانه امکان تولید 154/86 تن علوفه در منطقه وجود دارد که با توجه به بها پایه 5500 ریالی برای هر کیلوگرم علوفه در استان کرمان ارزش علوفه تولیدی در منطقه مطالعاتی 851749800 ریال خواهد بود.

لینک کمکی