فایل word برآورد ازت خاک با استفاده از توابع انتقالي در مراتع حفاظت شده آبسرد تحت مديريت قرق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برآورد ازت خاک با استفاده از توابع انتقالي در مراتع حفاظت شده آبسرد تحت مديريت قرق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

قرق مرتع یکی از روشهای احیای پوشش گیاهی و در نتیجه تثبیت وپایداری خاک در مرتع و آبخیزداری است. در کشور ما, صرف نظر ازیک عرصه محدود, ازت خاک در بیشتر عرصه های تولید, مانندزراعت و مرتع بسیار کم است. این واقعیت بیانگر آن است که تغییرجزئی در مقدار ازت خاک می تواند تاثیر بالایی بر خصوصیات خاک ودر نتیجه کیفیت آن در شرایط خشک و نیمه خشک کشور داشتهباشد. تعیین میزان ازت در خاک به دلیل نقش مؤثر آن درخصوصیات فیزیکی, شیمیایی و بیویوژیکی دارای اهمیت زیادی است.هدف از این تحقیق, برآورد ازت خاک با استفاده از توابع انتقالی ومتغیرهای مستقم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است. بههمین منظور, 30 نمونه خاک از مراتع حفاظت شده منطقه دماوند بهصورت سیستماتیک از عمق 30-0 سانتیمتری برداشت شد و مقدار کربن آلی خاک, اسیدیته, آهک, ازت, شن, سیلت و رس تعیین شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که متوسط درصد ازت خاک 0/960 گرم بر کیلوگرم بوده و حداقل آن 0/806 و حداکثر 1/109 گرم بر کیلوگرم می باشد و با انجام تست نرمالیتی مشخص شد از توزیع نرمال برخوردار است و بیشترین ضریب همبستگی را با کربن آلی (P<0/01 و **r=0/920) و پس از آن با رس (r=0/75, **P<0/01) دارد.

لینک کمکی