فایل word بحران آب, تغييرات اقليمي و مديريت آن در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بحران آب, تغييرات اقليمي و مديريت آن در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه تغییر اقلیم به عنوان یکی از بزرگترین بحران های زیستی,اجتماعی, اقتصادی, سیاسی در جهان شناخته شده است, در اکثرمدل های اقلیمی که شرایط اقلیمی آینده را شبیه سازی می کنند بهبحرانی تر شدن شرایط اشاره دارد. به طوری که بارش در اکثرمناطق کاهش و دما نیز روند افزایشی را نشان می دهد نتایجبسیاری از تحقیقات نیز حاکی ازآن است که مناطقی که بسیارآسیبپذیر هستند بیشتر در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارند. شرایطبحرانی که در نتیجه تغییرات اقلیمی به وجودآمده است, باعث ایجادتنش و نزاع بین کشورها بر سر منابع محدود گردیده است. منطقهخاورمیانه به عنوان یک منطقه بسیار شکننده از جمله این مناطقمی باشد که به شدت در معرض این خطرات قرار دارد. با توجه بهاینکه کشور ایران در این منطقه شکننده قرار دارد, به شدت متاثر ازشرایط تغییراقلیم می باشد. تنش بر سر منابع محدود نه تنها در بینکشورها ممکن است به وقوع بپیوند بلکه در مقیاس داخلی نیز اینپتانسیل وجود دارد, چنانچه آمادگی برای سازگاری در مقابل اینبحران و تلاش برای کاهش اثرات آن وجود نداشته باشد, به تنشبین استان های یک کشور منجر شود. تعداد شهرهای ایران که درفصل گرم سال 1393 با تنش آبی شدید مواجه شده بودند, 517شهر بودند در حالی که این تعداد شهر در سال 1394 به 570 شهررسیدند, این تنش آبی خود باعث تنش در بین بعضی از استان هایکشور گردیده است و چنانچه مدیریت و برنامه ریزی متکی برواقعیات اقلیمی کشور انجام نگیرد, ممکن است که به تنش هایسیاسی در بین استان های کشور منجر گردد.

لینک کمکی