فایل word بازيافت نخاله هاي ساختماني و توليد بلوک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازيافت نخاله هاي ساختماني و توليد بلوک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

صنعت ساختمان سازی اگرچه در توسعه و پیشرفت یک جامعه سهمبسزایی دارد اما از طرف دیگر به عنوان مخرب محیط زیست نیز تلقیمی شود. عدم وجود برنامه مناسب در ارتباط با تولید, جمع آوری وبازیافت نخاله های ساختمانی, امروزه یکی از مشکلات زیستمحیطی مهم به شمار می رود.بازیافت و استفاده مجدد از نخاله های حاصل از تخریب از نظراقتصادی و زیست محیطی, دارای اهمیت می باشد . در صورتی کهاین مواد خصوصیات لازم را داشته باشند, می توان از آنها در ساختاربلوک های سیمانی استفاده کرد. با توجه به این که بتن,آرجر, سرامیک, کاشی و موزاییک حجم قاب توجهی از نخاله هایتخریب ساختمان ها را تشکیل می دهند, در این تحقیق, به منظوربررسی قابلیت استفاده از این مواد در ساختار بلوک های سیمانی توخالی, بر اساس آیین نامه استاندارد ملی ایران به شماره 70آزمایشاتی انجام شد, که قابلیت ساخت بلوک های سیمانی غیرباربر را با این مصالح تایید می کند.نتایج نشان می دهند

لینک کمکی