فایل word بازپژوهي فقهي مباني استفاده بهينه از اموال عمومي (آب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازپژوهي فقهي مباني استفاده بهينه از اموال عمومي (آب) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

گسترش جوامع انسانی و استفادهی غیر اصولی از منابع و اموالعمومی موجب بروز حوادثی چون اتمام, تخریب و آلودگی این منابعرا سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و کمبود این منابعدر عصر حاضر, در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامیبا استناد به منابع کتاب و سنت و قواعد فقهی نسبت به این حوادثبررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجهشریعت و فقه اسلامی به اموال عمومی مانند آب و... به خوبی معلومو تبیین میشود.

لینک کمکی