فایل word بارکدينگ DNA به عنوان يک روش جديد براي رديابي مواد غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بارکدينگ DNA به عنوان يک روش جديد براي رديابي مواد غذايي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

امروزه کیفیت و ایمنی غذا به یک نگرانی عمده تبدیل شده استمواردی از جعل و تقلب در کیفیت مواد غذایی, به ویژه هنگامی کهتوسط رسانه ها گزارش شده است, تأثیر زیادی بر افکار عمومی برجای گذاشته است افزایش تقاضا برای بهبود کنترل کیفیت و ایمنیمواد غذایی, پژوهش های علمی را در جهت توسعه ابزارهای مولکولیقابل اعتماد برای تجزیه و تحلیل مواد غذایی سوق داده است امروزهبارکدینگ DNA مبتنی بر یک سیستم مولکولی, به طور گستردهبرای شناسایی مواد غذایی خام و مواد غذایی فرآور ی شده مورداستفاده قرار می گیرد در این بررسی نتایج تحقیقات مختلف موردتجزیه و تحلیل انتقادی قرار گرفته است, و از اثر بارکدینگ DNAدر ردیابی مواد غذایی صحبت و استفاده از آن برای بررسی کیفیت وایمنی مواد غذایی و همچنین در شناسایی تقلب تجاری مورد بحثقرار گرفته است.

لینک کمکی