فایل word تاثير آموزش راهبردهاي حل مساله برعملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري رياضي پايه سوم ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش راهبردهاي حل مساله برعملکرد تحصيلي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري رياضي پايه سوم ابتدايي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دانش آموزان مبتلا به ناتوانی ریاضی مشکلات اساسی در کسب مهارت های حل مسأله ریاضی شامل: شناخت مفاهیم پایه ریاضی, حل مسأله های کلامی و مهارتهای مربوط به آن, تحلیل مسأله برای فهم آن, ارزیابی اطلاعات, ارزیابی برنامه عملی مورد نظر قبل از اجرا و ارزیابی نتایج آن میباشند. از جمله راهبردهای حل مسأله راهبردهای کلامی, شناختی و فراشناختی می باشند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش راهبرد های سه گانه (شناختی, فراشناختی و کلامی) حل مسأله بر یادگیری مفاهیم پایه ریاضی (ضرب, تقسیم) دانش آموزان دختر دارای اختلال ریاضی پایه سوم ابتدایی طراحی و اجرا شد. روش بررسی: طرح پژوهشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل 30 دانشآموز بودند که از مدارس دخترانه دولتی سطح شهرکه به مرکز اختلالات یادگیری طلوع شهرستان قاین معرفی شده بودند, این دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل منتسب شدند. دانش آموزان گروه آزمایش طی 12 جلسه به مدت 1 ماه (هفته ای 4 جلسه 90 دقیقه ای) آموزش های لازم را دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه برنامه و آموزش خاصی, دریافت نکرده و به برنامه عادی کلاسی خود ادامه دادند. برای اندازه گیری یادگیری مفاهیم پایه ریاضی از آزمون محقق ساخته ارزیابی توانمندی های ریاضی برای پایه سوم ابتدا یی و برا ی تشخیص اختلال ریاضی در دانش آموزان از پرسشنامه ایران کی مت استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس و از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها : نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش راهبرد های حل مسأله باعث ارتقای مهارت های سه گانه (شناختی, فراشناختی و کلامی), یادگیری بهتر و مطلوب تر مفاهیم پایه ریاضی (ضرب, تقسیم) و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی پایه سوم ابتدایی میشود. نتیجه گیری : این پژوهش نشان داد که می توان از آموزش راهبردهای حل مسأله به عنوان یک روش مؤثر بر کاهش اختلال یادگیری ریاضی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده کرد.

لینک کمکی