فایل word تاثير آموزش خوددلگرم سازي بر افزايش عزت نفس در دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي داراي اختلال يادگيري شهر بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش خوددلگرم سازي بر افزايش عزت نفس در دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي داراي اختلال يادگيري شهر بيرجند :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دانش آموزان دارای اختلال یادگیری عزتنفس پایینی دارند و باید به دنبال روشی مؤثر برای افزایش عزت نفس در این دانش آموزان بود. بنابراین پژوهشگر در این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش خوددلگرم سازی بر افزایش عزتنفس دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری شهر بیرجند پرداخته است. روش کار: در این مطالعه نیمه آزمایشی, 30 دانش آموز دختر پایه سوم ابتدایی که مبتلا به اختلال یادگیری نفر) و کنترل ( 15 نفر) قرار گرفتند. پس از اجرای پیش آزمون, دانش آموزان گروه آزمایش در 10 جلسه 1/5 ساعته (هر هفته دو جلسه) در برنامه های آموزش خوددلگرم سازی شرکت کرده و دانش آموزان گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. پس از اتمام جلسات آموزش خود دلگرم سازی مجدداً دانش آموزان هر دو گروه پرسشنامه عزتنفس را تکمیل نمودند. پس از جمعآوری پرسشنامه ها, داده ها در نرم افزار آماری SPSS وارد با روش های آماری مناسب t مستقل t زوجی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش خوددلگرم سازی منجر به افزایش عزت نفس دانش آموزان دارای اختلال یادگیری میگردد (p<0/001). نتیجه گیری: با توجه به نتایج آموزش خوددلگرم سازی میتواند به عنوان یک گزینه جدی مداخله ای برای افزایش عزت نفس دانش اموزان دارای اختلال یادگیری به کار گرفته شود.

لینک کمکی