فایل word تاثير آموزش خانواده به شيوه شناختي-رفتاري بر رضايت زناشويي والدين کودکان کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش خانواده به شيوه شناختي-رفتاري بر رضايت زناشويي والدين کودکان کم توان ذهني :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر, بررسی تأثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی- رفتاری بر رضایت زناشویی والدین کودکان کمتوان ذهنی می باشد. این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی بود و از دو گروه (آزمایش و کنترل) با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه والدین کودکان کمتوان ذهنی آموزش پذیر 5 تا 8 سال تحت پوشش اداره بهزیستی قاین تشکیل میداد. انتخاب نمونه از روش نمونهگیری در دسترس بود و برای جمعآوری دادهها نیز از پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین کودکان کمتوان ذهنی تأثیرگذار است و نتایج حاکی از افزایش معنادار میزان رضایت زناشویی در گروه آزمایش بود. بنابراین برگزاری کلاس های آموزش خانواده برای این گروه از والدین میتواند در آنان رضایتمندی بیشتری ایجاد نموده و در عین حال به فرزند معلولشان کمک کنند تا بیشتر از توانایی هایش بهره گیرند

لینک کمکی