فایل word تاثير آموزش از راه بازي بر يادگيري مفاهيم رياضي دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش از راه بازي بر يادگيري مفاهيم رياضي دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی : هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش از راه بازی بر یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر است . روش بررسی : در این پژوهش نیمه آزمایشی , به روش نمونه گیری در دسترس , تنها مدرسه دخترانه کودکان استثنایی انتخاب شده و تمام دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی , انتخاب شدند .( 17 نفر) که این تعداد دانش آموزبر اساس معدل درسی سال گذشته به دو کلاس 8 و 9 نفره تقسیم شده اند . سپس به صورت تصادفی یکی از کلاس ها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . سپس گروه آزمایش مفاهیم ریاضی را که شامل ضرب , ارزش مکانی , پول و زوج وفرد بود را از طریق بازی های آموزشی محقق ساخته , و گروه کنترل به روش جاری تدریس آموزش دیدند . ابزارها ی پژوهش شامل 6 بازی آموزشی محقق ساخته , یک پیش آزمون و پس آزمون و آزمون پی گیری محقق ساخته (که پی گیری پس از یک ماه انجام شد) است . داده های حاصل با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شد .یافته ها : با توجه به (F=12/98 و P=0/003) اثر متغیر همراه معنی دار است. یعنی تفاوت نمرات پیش - آزمون و پس – آزمون معنی دار است. همچنین اثر گروه نیز با توجه به (F=0/23 و P=0/64) معنی دار نیست یعنی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل از نظر آموزش از طریق بازی بر یادگیری مفاهیم ریاضی معنی داری نیست. نتیجه گیری : بازی های آموزشی می تواند موجب ارتقا میزان یادگیری مفاهیم ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی شود .

لینک کمکی