فایل word پيش بيني نگرش ها در باب کودک آزاري با توجه به جنسيت ,سن,درآمد و تحصيلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني نگرش ها در باب کودک آزاري با توجه به جنسيت ,سن,درآمد و تحصيلات :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف: هدف این پژوهش بررسی این است که چگونه جنسیت, سن, تحصیلات و درآمد نگرش های افراد را در باب کودک آزاری مشخص می کنند. نمونه پژوهش شامل 65 شرکتکننده بین سنین 23 تا 57 ساله ( میانگین=32 و انحراف استاندارد = 9.27) که از سه شهر ترکیه (آنکارا, کانکری, ماردین) انتخاب شده اند و با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. برای آزمون پیشبینی پژوهش, تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد. در نتایج نشان داده شد که نگرش افراد در باب کودک آزاری به وسیله متغیرهای سن و درآمد به طور معناداری پیشبینی می شود. نتایج بهدستآمده در پیشینه بحث خواهد شد.

لینک کمکی