فایل word پيش بيني آسيب پذيري در برابر استرس والدين کودکان کم توان ذهني بر اساس حمايت اجتماعي,راهبردهاي مقابله اي و جهت گيري مذهبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني آسيب پذيري در برابر استرس والدين کودکان کم توان ذهني بر اساس حمايت اجتماعي,راهبردهاي مقابله اي و جهت گيري مذهبي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه پیش بینی آسیب پذیری وادلین کودکان کم توان ذهنی در برابر استرس , بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و جهت گیری مذهبی است. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه پژوهش , تمامی والدین با فرزندان کم توان ذهنی شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی شهر بجنورد در سال تحصیلی 93 - 1392 بود و نمونه متشکل از 152 نفر والدین با فرزند کم توان ذهنی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از مقیاس سنجش نشانگان استرس خدا یاری فرد , حمایت اجتماعی دوک , راهبردهای مقابله ای فلکمن و لازاروس , جهت گیری مذهبی آلپورت , استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار spss18 به روش تحلیل رگرسیون چند گانه صورت گرفت. یافته ها نشان داد که متغیر حمایت اجتماعی و سبک های مقابله ای (گریز - اجتناب , دوری گزینی , رویارویی و جستجوی حمایت اجتماعی) و جهت گیری مذهبی در تعامل با یکدیگر و به طور جداگانه تغییرات متغیر ملاک (آسیب پذیری در برابر استرس) را به طور معنا دار پیش بینی کنند.

لینک کمکی