فایل word بررسي ويژگي هاي روانسنجي نسخه نوين هوش آزماي تهران استنفورد-بينه در تشخيص کودکان ناتوان يادگيري مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ويژگي هاي روانسنجي نسخه نوين هوش آزماي تهران استنفورد-بينه در تشخيص کودکان ناتوان يادگيري مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش, بررسی ویژگی های روانسنجی هوش آزمای تهران استنفورد - بینه در تشخیص کودکان ناتوان یادگیری است. روش پژوهش, توصیفی بوده و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری تمامی دانش آموزان ناتوان یادگیری و عادی پایه اول تا سوم مقطع دبستان شهرستان ماکو را در نظر گرفت تشکیل میدهند که از این تعداد, 30 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و 30 نفر دانش آموز بدون اختلال یادگیری به عنوان حجم نمونه مکفی مدنظر قرار گرفتند.روش نمونه گیری هدفمند می باشد. با استفاده از نسخه پنجم هوش آزمای تهران استنفورد بینه ,به تشخیص کودکان ناتوان یادگیری پرداخته شده است و با استفاده از مدل آماری t تک گروهی بامیانگین 100 (برای حیطه ها وکل)میانگین 10 (برای عوامل پنجگانه(وتحلیل های روانسنجی مرتبط با اعتبار و روایی به آزمون سؤالات پژوهش پرداخت گردید. در نهایت, یافته های تحقیق نشان داد که هوش آزمای تهران استنفورد بینه از روایی واعتبار مطلوبی در شناسایی کودکان ناتوان یادگیری برخوردار است و ضروری است تا از این ابزار به منظور سنجش ناتوانی یادگیری استفاده به عمل آید.

لینک کمکی