فایل word بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


فهرست مطالب

چکیده.....................................................................................................    1
فصل اول: مقدمه.......................................................................................    2
فصل دوم: بررسی منابع..............................................................................    5
1-2- منشا و اهلی......................................................................................    5
2-2- نژادها............................................................................................    5
3-2-اهداف پرورش کبوتر...........................................................................    7
1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر.............................................................    7
2-3-2- تامین کود مزارع............................................................................    8
3-3-2- نامه رسانی...................................................................................    8
4-3-2- مسابقه و سرگرمی..........................................................................    8
4-2- پرورش و نگهداری............................................................................    9
5-2- محاسن پرورش کبوتر.........................................................................    10
6-2- تغذیه کبوتر......................................................................................    11
1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ.............................................................................    11
2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر..........................................................................    12
7-2- شیر کبوتر.......................................................................................    13
8-2- گوشت کبوتر....................................................................................    15
9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی...................    19
10-2- همبستگی.......................................................................................    20
1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت.................................    20
11-2- رگرسیون ( وایازی )........................................................................    21
12-2- وراثت پذیری.................................................................................    21
13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری...................................................    22
1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر..................................................    23
2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی...........................................................    23
14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات....................................................    23
15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص........................................    24
1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب.............................    24
2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی............................    25
1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی......................    25
1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد.....................    25
2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین.............    26
2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس..................    27
16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون...............    28
17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر..................................................    28
18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها......................    30
19-2- انتخاب..........................................................................................    31
1-19-2- انتخاب داخل نژادی.......................................................................    31
20-2- سیستم های آمیزشی..........................................................................    33
1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات.......................................    33
1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی....................................................................    33
2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی...............................................................    33
21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر......................    33
22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر..............................................................    34
23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند..........    34
1-23-2- وزن جوجه کبوتر.........................................................................    34
2-23-2- میزان و الگوی رشد......................................................................    35
فصل سوم: مواد و روشها...........................................................................    37
1-3- محل اجرای طرح..............................................................................    37
2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح..............................................................    37
3-3- نحوه اجرای طرح..............................................................................    38
4-3- جمع آوری اطلاعات...........................................................................        39
5-3- روش آماری....................................................................................    39
فصل چهارم : نتایج...................................................................................    41
1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین.....................................................    41
1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری......................    41
2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری................................    41
3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری............................    42
2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان.........................................................    44
1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری.....    44
2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری.....    46
3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری.....    48
4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری.....    49
5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری......    50
6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری......    51
7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشا خوراکی و برآورد وراثت پذیری    53
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث.....................................................................    62
1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس..............    62
2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس.......................    62
3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس....................    63
2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات..................    64
1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری ....    64
2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت.............    64
3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت....    65
پیشنهادات................................................................................................    66
پیوست ها................................................................................................    67
فهرست منابع...........................................................................................    79
چکیده انگلیسی.........................................................................................    84

         
فهرست جداول

جدول 1-2- تجزیه شیمیایی کود کبوتر.........................................................    8
جدول 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه..........................    12
جدول 3-2- ماکرو و میکرو المانهای موجود در شیر کبوتر...............................    14
جدول 4-2- مقایسه بین کلسترول گوشت جوجه کبوتر با دیگر مواد پروتئینی..........    16
جدول 5-2- آنالیز اجزای گوشت جوجه کبوتر.................................................    16
جدول 6-2- مقایسه بین گوشت جوجه کبوتر و دیگر حیوانات..............................    16
جدول 7-2- قطعات لاشه جوجه کبوتر معمولی در سن یک ماهگی.......................    17
جدول 8-2- درصد راندمان لاشه در کبوتران گوشتی نسبت به وزن زنده...............    17
جدول 9-2-تاثیرات سن و جنس بر روی وزن بدن و قطعات لاشه در نژاد تگزان….    18
جدول 10-2- ترکیبات گوشت جوجه کبوتر ایرانی و خارجی..............................    19
جدول 11-2-.شباهت فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری..................    25
جدول 12-2- تجزیه و تحلیل واریانس فنوتیپی در خویشاوندان تنی و ناتنی............    27
جدول 13-2- وراثت پذیری در مورد برخی صفات کبوتر.................................    29
جدول 14-2- برآورد همبستگی ژنوتیپی در کبوتران....................... …………    30
جدول 15-2- مقایسه بین وزن تخم و وزن جوجه های بیرون آمده از تخم...............    35
جدول 16-2- درصد رشد بین گونه های کبوتران در سنین مختلف.......................    36
جدول 1-3- جیره مورد استفاده در آزمایش…………………………………    38
جدول 1-4- تابعیت نتاج ازمیانگین والدین در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری….    43
جدول 2-4- تابعیت نتاج ازوالد نردر سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری……    43
جدول 3-4- تابعیت نتاج ازوالد ماده در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…..    44
جدول4-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده وبرآورد وراثت پذیری    55
جدول5-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآوردوراثت پذیری    56
جدول6-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآوردوراثت پذیری    57
جدول7-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآوردوراثت پذیری    58
جدول8-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری    59
جدول9-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری    60
جدول10-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشا خوراکی و برآورد وراثت پذیری    61

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین با استفاده از ضریب تابعیت...    67
نمودار شماره2- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد نر با استفاده از ضریب تابعیت..............    67
نمودار شماره 3- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد ماده با استفاده از ضریب تابعیت..........    68
نمودار شماره4- همبستگی بین نتاج با والدین برای صفت وزن زنده................................    68
نمودار شماره 5- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده....    69
نمودار شماره 6- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن زنده..................    69
نمودار شماره 7- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن لاشه...    70
نمودار شماره 8- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن لاشه.................    70
نمودار شماره 9- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن سینه...    71
نمودار شماره 10- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن سینه...............    71
نمودار شماره 11- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن پشت.    72
نمودار شماره 12- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن پشت...............    72
نمودار شماره 13- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن ران..    73
نمودار شماره 14- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن ران................    73
نمودار شماره 15- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن بال...    74
نمودار شماره 16- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن بال.................    74
نمودار شماره 17- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن احشا خوراکی75
نمودار شماره 18- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن احشا خوراکی..    75


فهرست اشکال

تصویر شماره 1- نژاد کبود    76
تصویر شماره 2-  نژاد تیزپر    76
تصویر شماره 3- نژاد کوهی    77
تصویر شماره 4- نژاد پروازی    77
تصویر شماره 5- لاشه جوجه کبوتر در سن 30 روزگی    78
تصویر شماره 6- قطعات لاشه    78

 
چکیده
این تحقیق به منظور  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری و بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری از طریق همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان و برادران و خواهران تنی در چهار نژاد کبوتر ایرانی با نامهای:کبود-تیزپر-کوهی وپروازی انجام شد.برای برآورد وراثت پذیری از ضریب تابعیت  نتاج از والدین برای صفت وزن زنده استفاده شد.برای برآورد ضریب همبستگی فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.ضریب همبستگی فنوتیپی برای صفت وزن زنده و وزن لاشه و نیز قطعات لاشه شامل:وزن سینه, پشت, ران, بال و احشا خوراکی  محاسبه شد. نتایج نشان داد که برآورد وراثت پذیری از میانگین والدین برای وزن زنده برای نژادهای کبود, کوهی, تیزپرو پروازی  به تفکیک جنس به ترتیب درجنس نر 305/0, 47/0, 55/0و 64/0 در جنس ماده 43/0, 49/0, 63/0و 67/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت پذیری درجنس نرمربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد . در جنس ماده نیز بالاترین وراثت پذیری مربوط به نژاد  پروازی و پایین ترین مربوط به نژاد کبود میباشد.همچنین وراثت پذیری نتاج ( میانگین دو جنس نتاج ) از میانگین والدین  مربوط به صفت وزن زنده در سن 30 روزگی در نژادهای فوق با استفاده از تابعیت نتاج از والدین  به ترتیب:  42/0, 47/0, 58/0و62/0 برآورد گردید که بالاترین وراثت پذیری برای نژاد پروازی و پایین ترین برای نژاد  کبود برآورد  گردید.ضرایب همبستگی نیز نشان داد که بین نتاج و خویشاوندان و بین برادران و خواهران تنی در نژادهای  فوق در تمامی صفات همبستگی پایینی وجود دارد . برآورد وراثت پذیری از طریق روابط خویشاوندی نشان داد که وراثت پذیری وزن زنده در 30 روزگی در سطح بالایی برآورد گردید. در مورد صفت وزن لاشه و قطعات لاشه در سطح تقریبا متوسط برآورد گردید.                       
کلید واژه ها:
جوجه کبوتر+روابط خویشاوندی+وراثت پذیری+ همبستگی+تابعیت


فصل اول پیشگفتار
جمعیت جهان در سال 2000 میلادی در حدود 6.4 میلیارد نفر بر آورد شده است . همچنین میانگین  سرعت رشد جمعیت در بین سال های  2000-1990 را 5/2 درصد که  در کشورهای در حال توسعه 2/2 درصد و در کشورهای توسعه یافته  6/0 درصد برآورد کردند ( 15 ) .
با وجود افزایش سرسام آور جمعیت وظیفه اصلی متخصصین کشاورزی و به ویژه علوم دامی تهیه و تولید مواد غذایی جدید به نحو مطلوب با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و علمی می باشد .
با کمی دقت در مورد تغذیه در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه متوجه می شویم علاوه بر اختلافاتی که در مورد کمیت تغذیه به چشم می خورد کیفیت مواد غذایی نیز اختلافات فاحشی نشان می دهد. زیرا در کشورهای پیشرفته در سال های اخیر با ارتقا فرهنگ تغذیه از کمیت غذا کاسته و بر کیفیت آن تأکید بیشتری دارند . از طرف دیگر یکی از معیارهای مهم در تشخیص و تعیین پیشرفت یک کشور میزان مصرف  پروتئین سرانه در آن کشور می باشد(  11 ). .طبق آمار موجود رشد خالص و افزایش جمعیت در ایران در حدود 2 درصد در سال می باشد که نرخ بالایی در جهان محسوب می شود و بدین ترتیب سالیانه در حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود(20). به منظور برنامه ریزی برای افزایش سریع جمعیت لازم است منابع سریع الوصول غذایی در داخل کشور در نظر گرفته شود (9 ).
به دلایل فوق برای رفع نیازهای فوری و احتیاجات آینده نمی توان فقط متکی به افزایش تولید گوشت قرمز در حد مطلوب بود , زیرا طبق آمار موجود کل ظرفیت مراتع ایران قابلیت تغذیه و سیر کردن 35 میلیون واحد دامی را دارد در حالی که در حال حاضر این مراتع مورد استفاده برای بیش از 80 میلیون واحد دامی می باشد .  این گونه بهره برداری نامناسب به مرور سبب تخریب و از بین رفتن بیشتر مراتع کشور شده و مراتع را در معرض  خطر نابودی کامل قرار میدهد که نتیجه چنین فاجعه ای در آینده کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و افزایش واردات گوشت و علوفه خواهد بود ( 9 ).
از طرف دیگر وجود تعداد زیادی واحدهای مرغداری اشباع شده در اکثر مناطق کشور و از طرفی نیاز مبرم مردم به مصرف گوشت سفید , نیاز کشور را به تولید منابع جدید گوشت سفید بیشتر می کند .
در ایران منابع اصلی تامین کننده پروتئین ,گوشت گوسفند , گوساله و مرغ می باشد و امروزه  خوشبختانه توجه به منابع جدید در دستور کار تولید کنندگان قرار دارد که از جمله می توان به پرورش کبک و بلدرچین و کبوتر گوشتی  اشاره نمود .
یکی از پرندگانی که می توان از گوشت آن به عنوان یک منبع پروتئین با ارزش استفاده نمود کبوتر است. در کشور ما تصور درستی از گوشت طیور وجود ندارد و برداشت اول از گوشت طیور فقط مرغ است , در صورتی که می توان با توجه به شرایط اقلیمی در منطقه با سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی مبادرت به پرورش سایر پرندگان از جمله کبوتر نمود(11) .
کبوتر به دلیل رشد سریع تر , سهولت پرورش , کیفیت بالای گوشت و نیز از طرفی به دلیل کوتاه بودن دوره پرورش آن می تواند در برنامه کاری پرورش دهندگان قرار گیرد ( 18 ).


فهرست منابع


1 ـ ادریس , م .و ح , خسروی نیا . ( 1379 ) . مقدمه ای بر اصلاح نژاد دام . انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان . صفحه 20 و 131 .
2ـ امام جمعه کاشان , ناصر . ( 1372 ) . راهنمای ژنتیک کمی . تالف رابرت و  التر بیکر.  انتشارات دانشگاه تهران .
3ـ امام جمعه کاشان , ناصر . ( 1380 ) . اصلاح نژاد دام( روش پیشبینی ارزش ژنتیکی) . تالیف ن.د. کامرون. انتشارات دانشگاه تهران .
4ـ امانلو , حمید . ون . مقدم . ( 1373 ) . ژنتیک و اصلاح دام . انتشارات دانشگاه زنجان. صفحه 544 و 256 .
5 ـ پشمی , مرتضی. و همکاران . ( 1384 ). مفاهم اصلاح نژاد . ترجمه . چاپ اول ـ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .
6-خدایاری,رها.(1383).پرورش کبوتر.مجموعه مقالات پرورش سایر طیور.کد322.تهران.ایران.
7-خسروی,سید مهدی.(1383).طب سنتی سینا.نشر محمد(ص).چاپ هشتم.تهران.ایران.
8ـ رضایی , ع. و م. و افشین , سلطانی .( 1382 ). مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون کاربردی . چاپ دوم . انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .
9 ـ زوهری , مراد علی . ( 1381 ) . اصول پرورش طیور . چاپ دوازدهم . انتشارات دانشگاه تهران.
10 ـ سعادت نوری , منوچهر . ( 1370 ) . اصول نوین تغذیه در سلامتی و بیماری , چاپ دوم . انتشارات اشرفی .
11- شاکری,فرهنگ.وهمکاران.(1385).بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی تاشه چهار توده کبوتر ایرانی.موسسه تحقبقات علوم دامی کشورو دانشگاه آزاد اسلامی واحدورامین-پیشوا.(پایان نامه کارشناسی ارشد).
12ـ شجاع , جلیل. و نصرا . . .,  پیرانی . ( 1383 ). ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی . ( ترجمه ) چاپ اول انتشارات دانشگاه تبریز .
13ـ فارسی جانی , مجتبی . ( 1374 ) . پرورش و نگهداری کبوتر به شکل تجاری. نشر چکاوک . دوره چهارم شماره 3 . تهران . ایران .
14 ـ فاطمی , ج . ( 1375 ). مبانی ژنتیک کمی. انتشارات بهینه . صفحه 192 ـ 172.
15 ـ گلیان , ابوالقاسم. و عباس , اسدزاده . ( 1372 ) . مبانی پرورش دام و طیور . چاپ اول . انتشارات جهاد  دانشگاه مشهد .
16 ـ لطفی پور , م . ص .(1386). پرورش کبوتر برای تولید گوشت .چاپ اول . انتشارات موسسه  تحقیقات علوم دامی کشور .
17 ـ لطفی پور , م . ص .( 1385 ). تاثیر تغذیه یکسان بر خصوصیات رشد و لاشه چهار توده کبوتر ایرانی. طرح تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور . صفحه 10 ـ 7 .
18 ـ لطفی پور , م.ص. ( 1379 ). تولید گوشت جوجه کبوتر . فصلنامه پژوهش و سازندگی. شماره 48 .صفحه 136 .
19-مقدس,احسان.(1379).پرورش و بیماریهای کبوتر.ناشرسپهر-نیکخواه.چاپ اول.تهران.ایران.
20 ـ ملکی , بهنام . ( 1375 ). نگرش بر صادرات غیر نفتی . بررسی موردی محصولات دامی . موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی . تهران . ایران . صفحه 100 .
21-ناظرعدل.ک. (1372).تاثیرسن وجنس بر روی وزن زنده و وزن قسمتهای مختلف لاشه در نیمچه های گوشتی.مجله دانش کشاورزی.شماره2و4.صفحه83-89.
22 ـ ولی زاده , م . و م , مقدم . ( 1377 ). آشنایی با ژنتیک کمی.  مرکز نشر دانشگاهی صفحه 211 و 153 .

23-Aggorey,S.E.,K.M.Cheng.(1995).Genetic correlation between genetic and parentale effects on growth in pigeon squabs.Journal of heredity. volum86.P:70-72.

24-Ballay,A.,I,Meleg.(1986).Pigeon milk content and its changes during the secretion period.Agricultural college,7400,kaposvar.Hungary.                           

25-Bokhari,Azhar.(2003).Squabing pigeon breeders.Handbook.USA.

26- Bottcher , J . (1985) . Reproduction – mast - und schachtleistung von Masttauben verschiedener Rassen under besonder Beruck sich tigung des Rohoproteinge haltes in futter and des Alters der schachttauben Dissertation Doktor der landwirt shaft (Dr.agr.)Bonn.p:211.

27-Chapman,A.B.(1985).General and Quantitative genetic . Elsevier  scientific publishing company.Amesterdam.(41-185).

28- Doolittle , D . P . (1987) . Population  genetic . Springer  verlage.  general  and quantitative genetic.Elsevier science publisher company .p : 135-146

29-Drevjany,Lumir.(2001).Nutritional propertic of squab meat.Poultry science.P:2237-2238.

30- Du, F. X, I. Hoeschele, and K.M.Gage- Lahti. (1999). Estimation of additive and dominance Variance Components in Finite polygenic models and complex pedigrees. Genet. Res. 74:179-187.   
 
31-Gmelin,I.(2004).Rock pigeon.(columb livia).World poultry sciences.Amesterdam.
                         
32-Griminger,P.,J.L.Gamarsh.(1982).Body compositio of pigeon. poultry science.vol 51.p:1464-1465.

33-Hollman,Frank.(1960).Canned squabs. American pigeon journal.USA.

34-Levi,W.M.(1996).The pigeon.Levi   publishing,sumterSC.USA.

35-Meleg,I.,K,Dublecz.,L,Vincze.,P,Horn.(1999).Effect of dietary crud protein level on reproduction traits of commercial pigeon in different production terms.Acta Agraria Kaposvariensis. Vol3.No2,247-253.

36-Meleg,I.,P,Horn.(2000).Effects of diets with different levels of protein and energy contention reproductive traits of utility-type pigeon kept in cages.Archiv fur gefluge 1 kunnde.Volum64.P:211-213.

37-Meleg,I.,P,Horn.(1994).Genotypic and phenotypic correlation Bettween growth and reproduction traits in meat –type pigeon.pannon Agricultural university. Faculty of Animal sciens. 7401 kaposvar . Hungary .

38-Meleg,I.,G,Pakuts.(1977).Inbreeding effects on flying performance of racing pigeons.World poultry science.P:1225-1226.

39-Meleg,I.(1996).Inbreeding effects on Quntitative traits in meat and homing pigeons.pannon university of Agriculture faculty of animal sciens.kaposvar.Hungary.

40-Meleg,I.(2007).Rock pigeon.http//en.wikipeda.org/wiki/Rock-pigeon.

41-Meleg,I.,P,Horn.(1999).The influence of age and sex on slaughtering triats of squabs and old pigeons.Pannon Agricultural University of animal science 7410 .Kaposvar .P .O. Box16.Hungary.(31-f)

42-Mignon-Grastean,S.,L,Lescure.(2000).Genetic parameters of body weight and prolificucy in pigeon .Genetic selection Evolution .volum32. P:429-440.

43-Nowland,W.(2001).Squabs raising. Agfact. Fifth edition.Australia.

44-Poivey,J.,P.R.Rouvier.(1999).Heritabilities and genetic correlation of body weights and feather length in growing Muscovy selected in taiwan.British poultry science.Volum 40.p:605

45- Pong-Wong, R., C.S Huley. and J. A. Woolliams. (1999). Behavior of the additive finite locus model. Genet. Select. Evol. 31:193-211.  

46-Sales,J.,G.P.Janssens.(2003).Nutrition of the domestic pigeon (columba livia domestic).worlds poultry science journal.Volum59.P:221-232,262-265.

47-Shetty,S.,K.B.Shenoy.(1992).Biochemical properties of pigeon milk and its effects growth.Journalof comparative physiology. Volum102. P:632-636.

48-Stty,S.,B.Shenoy.(1990).Mineral composition of pigeon milk. Department of BiosciencesVol46.P:449-451.

49-Toelle,V.D.,G.B.Havenstein.(2000).Genetic and phenotypic inJapanes
Quail.Body weight,carcass,and organ measurements.Department of
Poultry science,Ohaio state University,Wooster 44691.

50-Waldie,G.A,J.M.Oloma.(1991).Effects of two feeding system ,two protein levels ,and different dietary energy sources and levels on performans of squabbling pigeons.Poultry science.Vol70.P:1206-1212.

51-William,H.,J.Kern.(1996).Pigeon.institute of food and Agricultural
 sciences , SSWEC-117.

52-Yang,M.C.,P.Vohra.(1997).Protein and metabolizable energy requirements of hand-feed squabs from hatching to 28 days of age.poultry science.Volum 60.P:2017-2023.

لینک کمکی