فایل word بررسی سیستم کلینیک جراحی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی سیستم کلینیک جراحی دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی سیستم کلینیک جراحی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
چکیده    11
مقدمه    12
تکنولوژی های مورد استفاده    13
1    معرفی Actor  های سیستم    14
1-1    بیمار    14
1-1-1    مواردی که باید برای بیمار ثبت شود    14
2-1-1    فیلد های اطلاعاتی بیمار    14
2-1    مسئول پذیرش    15
3-1    مسئول ترخیص    15
1-3-1    اعمال انجام شده در زمان ترخیص    15
2-3-1    ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود    15
4-1    مدیر مرکز    16
1-4-1    ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود.    16
2-4-1    اطلاعات مهم برای مدیر    16
5-1    اپراتور اتاق عمل    16
6-1    پزشک (تیم پزشکی)    16
2    Use Case های سیستم        ........17
1-2    مقدمه    17
2-2    Use Case های تعریفی    17
1-2-2    Use Case تعریف پزشک     19
2-2-2    Use Case تعریف گروه های پزشکی     19
3-2-2    Use Case تعریف بیمه    20
4-2-2    Use Case تعریف گروه های عمل    21
5-2-2    Use Case تعریف عمل    22
6-2-2    Use Case  تعریف بخش    23
7-2-2    Use Case تعریف دارو    24
8-2-2    Use Case تعریف نوع پذیرش    24
9-2-2    Use Case تعریف سرویس    25
10-2-2    Use Case تعریف کمک جراح    26
11-2-2    Use Case تعریف نوع ترخیص    27
12-2-2    Use Case انواع بیهوشی    28
13-2-2    Use Case تعریف واحد های دارویی    28
14-2-2    Use Case تعریف تعرفه ها    29
15-2-2    Use Case تعریف کای عمل    30
16-2-2    Use Case تعریف دارو های یک عمل    31
17-2-2    Use Case تعریف ست های عمل    31
18-2-2    Use Case تعریف استوک اتاق عمل    32
19-2-2    Use Case شرح عمل    33
20-2-2    Use Case تعریف کاربران    34
3-2    Use Case های عملی    35
1-3-2    Use Case پذیرش بیمار    35
2-3-2    Use Case درج مشخصات بیمار    36
3-3-2    Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار    37
4-3-2    Use Case اتاق عمل    38
5-3-2    Use Case بخش    40
6-3-2    Use Case  ترخیص    40
4-2    Use Case های گزارش گیری    42
1-4-2    Use Case بیماران بستری شده بیمه    42
2-4-2    Use Case بیماران سرپایی بیمه    43
3-4-2    Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی    44
4-4-2    Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی    45
5-4-2    Use Case  همه بیماران    46
6-4-2    Use Case شخصی پزشک    46
7-4-2    Use Case مشخصات بیماران بستری شده    47
8-4-2    Use Case عمل های انجام شده پزشکان    48
9-4-2    Use Case عمل های یک بیمار    48
3    BPM (Business Process Model) های سیستم    50
1-3    پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار    50
1-1-3    بیمار در خواست پذیرش می کند    50
2-1-3    مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند    50
3-1-3    براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد.    50
4-1-3    صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود    50
5-1-3    صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود    51
2-3    بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز    51
3-3    بررسی گزارشات مالی توسط پزشک    51
4    شرح فنی ماژول(Form) ها    52
1-4    مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان     52
1-1-4    امکانات فرم    52
2-1-4    فیلترهای فرم    52
3-1-4    دکمه های فرم    52
4-1-4    مشخصات ظاهری  فرم پزشک    52
5-1-4    فیلترهای فرم     53
6-1-4    دکمه های فرم    53
2-4    مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی    53
1-2-4    فیلترهای فرم     53
2-2-4    دکمه های فرم    53
3-2-4    مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی    54
4-2-4    مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک    54
5-2-4    اجزای فرم    54
6-2-4    فیلترهای فرم    54
7-2-4    دکمه های فرم    54
3-4    مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها    54
1-3-4    امکانات فرم    54
2-3-4    فیلترهای فرم    54
3-3-4    دکمه های فرم    55
4-3-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها    55
4-4    مشخصات ظاهری فرم سازمانها    55
1-4-4    اجزای فرم    55
2-4-4    فیلترهای فرم    55
3-4-4    دکمه های فرم    56
4-4-4    مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:    56
5-4-4    فیلترهای فرم    56
6-4-4    دکمه های فرم    56
7-4-4    مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها    56
5-4    مشخصات ظاهری فرم بخش    56
1-5-4    اجزای فرم    56
2-5-4    فیلترهای فرم    56
3-5-4    دکمه های فرم    56
6-4    مشخصات ظاهری فرم لیست داروها     56
1-6-4    امکانات فرم    57
2-6-4    فیلترهای فرم    57
3-6-4    دکمه های فرم    57
4-6-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها    57
5-6-4    مشخصات ظاهری فرم دارو     57
6-6-4    فیلترهای فرم     58
7-6-4    دکمه های فرم    58
7-4    مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو    58
1-7-4    فیلترهای فرم     58
2-7-4    دکمه های فرم    58
8-4    مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش    58
1-8-4    فیلترهای فرم    58
2-8-4    دکمه های فرم    58
3-8-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش    59
4-8-4    مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها    59
5-8-4    امکانات فرم    59
6-8-4    فیلترهای فرم    59
7-8-4    دکمه های فرم    59
8-8-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها    59
9-4    مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان    59
1-9-4    فیلترهای فرم     59
2-9-4    دکمه های فرم    60
3-9-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان    60
4-9-4    مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان    60
5-9-4    فیلترهای فرم     60
6-9-4    دکمه های فرم    60
10-4    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص    60
1-10-4    فیلترهای فرم    60
2-10-4    دکمه های فرم    60
3-10-4    مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص    60
4-10-4    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج    61
5-10-4    فیلترهای فرم    61
6-10-4    دکمه های فرم    61
11-4    مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی    61
1-11-4    فیلترهای فرم    61
2-11-4    دکمه های فرم    61
3-11-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی    61
4-11-4    مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی    61
5-11-4    فیلترهای فرم    61
6-11-4    دکمه های فرم    62
12-4    مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی    62
1-12-4    فیلترهای فرم    62
2-12-4    دکمه های فرم    62
3-12-4    مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی    62
4-12-4    فیلترهای فرم    62
5-12-4    دکمه های فرم    62
13-4    مشخصات ظاهری فرم لیست ستها    62
1-13-4    فیلترهای فرم    62
2-13-4    دکمه های فرم    62
3-13-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    63
4-13-4    مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل    63
5-13-4    فیلترهای فرم    63
6-13-4    دکمه های فرم    63
14-4    مشخصات ظاهری فرم لیست عملها    63
1-14-4    امکانات فرم    63
2-14-4    فیلترهای فرم    63
3-14-4    دکمه های فرم    63
4-14-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    64
5-14-4    مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر    64
6-14-4    فیلترهای فرم    64
7-14-4    دکمه های فر    64
8-14-4    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    64
15-4    مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه    64
16-4    مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار    65
1-16-4    امکانات فرم    65
2-16-4    دکمه های این فرم    65
3-16-4    مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار    66
4-16-4    امکانات فرم    66
5-16-4    فیلترهای فرم    66
6-16-4    دکمه های فرم    66
7-16-4    مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار    66
8-16-4    مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما    67
9-16-4    امکانات فرم    67
10-16-4    فیلترهای فرم     67
11-16-4    دکمه های فرم    67
12-16-4    مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار    67
17-4    مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل    67
1-17-4    امکانات فرم    67
2-17-4    فیلترهای فرم    68
3-17-4    دکمه های فرم    68
4-17-4    مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل    68
18-4    مشخصات ظاهری  فرم بخش    69
1-18-4    امکانات فرم    69
2-18-4    فیلترهای فرم     69
3-18-4    دکمه های فرم    69
19-4    مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل    69
20-4    مشخصات ظاهری  فرم ترخیص    70
1-20-4    امکانات فرم    70
2-20-4    فیلترهای فرم     70
3-20-4    دکمه های فرم    70
4-20-4    مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص    71
5-20-4    مشخصات ظاهری  فرم عمل    71
6-20-4    فیلترهای فرم    72
7-20-4    دکمه های فرم    72
21-4    کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف     72
1-21-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه    72
2-21-4    مشخصات گرید یا لیست فرم    72
22-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه    73
1-22-4    مشخصات گرید یا لیست فرم    73
23-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی    73
1-23-4    مشخصات گرید یا لیست فرم     73
24-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی    74
1-24-4    مشخصات گرید یا لیست فرم     74
25-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران    74
1-25-4    مشخصات گرید یا لیست فرم    74
26-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده    74
1-26-4    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده    75
27-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان    75
1-27-4    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده    75
28-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان    75
1-28-4    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده     75
29-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی    76
1-29-4    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده     76
30-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل    76
1-30-4    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده     76
31-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک     76
1-31-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک    76
32-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل     77
1-32-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل    77
33-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها     77
1-33-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها    77
34-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای    77
1-34-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای    77
35-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد    78
1-35-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد    78
36-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران    78
1-36-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران    78
37-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران    78
1-37-4    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای     79
38-4    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان    79
1-38-4    مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان    79
39-4    فرم مربوط به تغییر کلمه عبور    79
1-39-4    فیلترهای فرم    79
2-39-4    دکمه های فرم    79
40-4    فرم مربوط به تعویض کاربر    79
1-40-4    فیلترهای فرم    79
2-40-4    دکمه های فرم    80
41-4    فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان    80
1-41-4    فیلترهای فرم    80
2-41-4    دکمه های فرم     80
3-41-4    مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان     80
42-4    فرم مربوط به ماشین حساب    80
43-4    فرم مربوط به پشتیبان گیری    80
1-43-4    فیلترهای فرم    80
2-43-4    دکمه های فرم    81
44-4    فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری    81
1-44-4    فیلترهای فرم    81
2-44-4    دکمه های فرم    81
45-4    فرم مربوط به بازیابی پشتیبان    81
1-45-4    فیلترهای فرم    81
2-45-4    دکمه های فرم    81
46-4    فرم مربوط به تغییر پنل    81
1-46-4    فیلترهای فرم    82
2-46-4    دکمه های فرم    82
5    ERD های سیستم    83
1-5    اصلی    84
2-5    عمل ها    94
3-5    روابط میان پزشکان و سرویس ها    95
4-5    شرح حال برای عمل    95
5-5    شرح حال کلی    98
6-5    تخصیص دارو برای عمل    99
    نتیجه گیری        100
    منابع و ماخذ        101

 

چکیده

در این پروزه بسیار سعی شد, تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار  استفاده شود, اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی, مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل, ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد, سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form"s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های  (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد.

 

مقدمه
در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد, شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از 15 سال برسد, اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی, سیستم های عامل, بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم. اگر نیازی به تغییر  در این محصولات احساس کرده ایم همیشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدی از سوی شرکت های تولید کننده نشسته ایم. کار های نرم افزاری که بصورت تیمی انجام میشوند به تازه گی رونق گرفته اند.
از این رو از طرف مجریان پروژه تصمیم گرفته شد تا این پروزه به صورت منفرد اجرا نشود, هر چند دو نفر نمی توانند یک تیم باشند, این حرکت می توانست روحیه کار تیمی را حد اقل در مجریان آن پرورش دهد.
از طرفی با آَشنایی قبلی مجریان نسبت به سیستم های درمانی از جمله کلنیک های جراحی تصمیم بر آن شد تا بنای این پروژه برپایه  این سیستم ها باشد. برای نمود عملی این طرح تصمیم گرفته شد تا از اتتزاع دوری شود و کار عملا بر روی یک مرکز درمانی انجام شود. اما متاسفانه هیج یک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاری در این زمینه نشدند. و پروژه براساس یک سری فرضیات بنا نهاده شد. البته کمک هایی همه شد که نمی توان از آنها چشم پوشید. با کامل تر شدن پروژه یک مرکز جراحی در شهر قم حاضر به همکاری شد که برنامه بوسیله سیستم RAS برای آنها نصب و راه اندازی شد و هم اکنون در مرحله آزمایش می باشد.
با توجه به فراگیر شدن صنعت نرم افزار و نیاز جامعه جهانی به این فناوری بالا (High-Tech) دانشجویان رشته نرم افزار می باید گام موثری در این راه بردارند. صنعتی که در کشور ما همچنان رنگ و بوی آماتور دارد.

 

منابع و ماخذ

1- RUP Over View ]محمد بدری[ ]آکادمی تولید نرم افزار[www.software-academy.com][

3- Software Engineer professional   [Stive McCannel ]

2- CDM Handbook [Oracle Corporation]

3- SQL Server Book Online [Microsoft Corporation]

لینک کمکی