فایل word بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروه های متفاوت رشد عمودی صورت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروه های متفاوت رشد عمودی صورت دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل درگروه های متفاوت رشد عمودی صورت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده    2-1
مقدمه (بیان مسئله)    3
تاریخچه    18-4
بازنگری منابع موجود    24-19
اهداف    25
متغیرهای تحقیق    26-25
جامعه مورد بررسی تجربی    27
روش کار انواع تحقیق    29-27
یافته ها (جداول- نمودارها)    38-29
بحث    44-39
نتیجه گیری    44
محدودیت ها و پیشنهادات    45
خلاصه انگلیسی    47-46
مراجع    54-48

 
چکیده

دستگاههای فانکشنال و ثابت در مطالعات بسیاری جهت بررسی چگونگی نحوه عمل آنها در درمان ناهنجاریهای کلاسII مورد مقایسه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثرات دستگاه Bionator  بر روی رشد مندیبل در 3 گروه متفاوت رشد صورتی می‌باشد. (Normal Bite Deep Bite , Open Bite) سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان 30 بیمار   ساله (7 دختر و 23 پسر ) دارای ناهنجاری کلاس II , Div1 در سه گروه 10 نفری که با دستگاه Bionator درمان شده بودند, بررسی شد. متغیرهایtoSN 1¬ , IMPA , SNA , SNB , ANB , طول فک بالا و فک پائین , ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت , ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت , ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت نسبت به قدامی‌تحتانی صورت , ایندکس جارابک , زاویه SN-MeGo , آنالیز wits , میزان اورجت و اوربایت در هر گروه قبل و بعد از درمان اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج از آزمونهای آماری ANOVA , Paired T Test , کروسکال والیس , آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی استفاده شد. بزرگنمایی اندازه های خطی محاسبه گردید. تغییرات متغیرها در 3 گروه مقایسه و معنی دار بودن آنها با آزمونهای
ANOVA, Paired T Test , کروسکال والیس , آزمون رتبه ای ویلکاکسون و آزمون مان‌ویتنی سنجیده شد. سن بیماران در 3 گروه درمانی تفاوت معنی داری نداشت. در هر 3 گروه SNA و ANB کاهش , ایندکس جارابک افزایش, اورجت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار بود.
شاخص Wits افزایش, تمایل اینسایزور بالا کاهش , طول فک پائین و بالا و تمایل دندانهای قدامی‌پائین افزایش و اوربایت کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود.
در درمان ناهنجاری کلاس II تغییرات هم بصورت دنتال و هم بصورت اسکلتال مشاهده شد ولی تغییرات دنتال در زاویه IMPA و تغییرات اسکلتال بصورت افزایش ایندکس جارابک مشاهده شدند.
دستگاه Bionator با توجه به کاهش میزان اورجت و زاویه ANB و تصحیح رابطه مولرها در تصحیح کلاس II اسکلتال بیماران هر سه گروه موفق بود.
به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فک پائین (که در این مطالعه SN-MeGo , ایندکس جارابک و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند ) می‌توان به نفع بیمار Bionator را برای هر سه مورد رشد فک پائین بکار برد, ولی در میزان ریلیف کردن یا نکردن آکریل, کنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از کسب اهداف درمانی دقت نمود.


 
 مقدمه
مطالعات مقایسه ای بسیاری برای درمان ناهنجاری کلاس II توسط دستگاههای ثابت و انواع متفاوت دستگاههای فانکشنال در سنین رشد انجام شده است. در بیشتر این مطالعات نوع  دستگاهها, نمونه گیری, زمان درمان و پیگیری بیماران با یکدیگر تفاوت دارد.
عده ای جهت مقایسه از دستگاه ثابت Edge wise , light wire(5,1) و عده ای از دستگاه Begg (7,6) و از دستگاههای فانکشنال مثل فرانکل,(5,4,2,1)  Herbst (7) و اکتیواتور(8,5) استفاده نموده اند و عده ای دیگر دستگاههای خارج دهانی(10,9,2) و یا کلاس II الاستیک(7,2) را با دستگاههای فانکشنال مقایسه کرده اند.
در مطالعات فوق تغییرات درمانی توسط سفالوگرام لترال بررسی شده است(7,6,5,3,2,1). عده ای تغییرات را بیشتر دندانی و عده ای تغییرات را اسکتال مشاهده کرده اند(14,9,1).
در این مطالعات مقایسه ای انجام شده به دستگاه Bionator اشاره ای نشده است. به همین جهت در این تحقیق  در نظر است  سفالوگرام لترال بیماران دارای ناهنجاری کلاس II  که با استفاده از دستگاه فانکشنال Bionator در سه گروه رشدی Open Bite , Deep Bite , Normal Bite درمان شده‌اند بررسی شده , تغییرات دندانی و اسکلتال آنها مقایسه شود.
 

منابع و مآخذ

1) Gianelly AA, Arena SA, Bernstein L.A: Comparison of Class II treatment changes noted with the light wire, Edgewise and Frankel appliances. Am J Orthod 198 4; 86: 269-76.
2) Adenwalla ST, kronman JH: Class II division 1 treatment with Frankel and Edgewise applicances. Anlgle orthod 1985; 55:281-92.
3) Hellekant M, Lagerstrom L, Gleerup A: over bite and overjet correction in a class II, division 1 sample  with edge wise therapy. Eur J Orthod 1989; 11: 91-106.
4) Owen AH: Maxillary in cisolabial responses in calss II, division 1 treatment with Frankel and Edgewise. Angle Orthod 1986; 56:67-57.
5) Remmer KR, Mamandras AH, Hunter WS, way DC: Cephalometric changes associated with treatment using the Activator, the Frankel appliance, and the Fixed applicance. Am J Orthod 1985; 88: 363-72.
6) Nelson B, Hansen K, Hagg U: overjet reduction and molar correction in fixed appliance treatment of class II, division 1 malocclusion: Sagittal and vertical components. Am J  Orthod Dentofacial Orthop 1999; 115: 13-23.
7) Nelson B, Hansen K, Hagg U: calss II correction in patients treated with class II elastics and with fixed functional applicances: A Comparative study. Am J Orthod Dentofac Orthop 2000; 118: 142-49.
8) Weichbordt L, Ingervall B: Treatment of class II, division 1 malocclusion with the activator and with the Begg technique. Schweiz Monatsshr Zahnmed 1992; 102: 1037-45.
9) Aelbers CMF, Dermaut LR: Orthopedics in orthodontics: Part I, fiction or reality, a review of literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1996; 110: 513-19.
10) Ghafari J: Head gear versus function regulator in the early treatment of class II, division  1 malocclusion: a randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113: 51-61.
11) Petrovic A, Stutzmann JJ, Oudet C: control process in the postnatal growth of the condylar cartilage. In MC namara JA(ed): Determinats of mandibular form and growth, Monograph 4, Ann Arbor, Mich, 1975, Center for Human Growth and Development, the University of Michigan.
12) Rakosi T: The Bionator: a modified activator. In Graber TM et al 1969 (eds): Dentofacial orthopedics with functional appliances, ed 2, St Louis , Mosby 1977:265-75.
13) Pancherz H: The modern Herbst applicance. In Graber TM et al (eds): Dentofacial orthopedics with functional appliances, 2ed, St Louis, Mosby 1997.
14) MC Namara Jr JA, Howe RP, Dischinger TG: A Comparison of the Herbst and Frankel appliances in the treatment of class II malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 1990; 98: 134-44.
15) Orthon HS: functional appliances in orthodontic treatment: an atlas of clinical prescription and laboratory construction. London, Quintessence publishing 1990.
16) Skeiller V: Expansion of the midpalatal suture by removable plates, analysed by the implant method, Trans Eur Orthod Soc 1964, 143.
17) Briedon CM, Pangrazio-kulbersh V,kulbersh R: Maxillary skeletal and dental change with frankel appliance therapy: an implant study, Angle Orthod  1984; 54:226-232.
18) MC Namara JA, Howe RP, Dischinger TG: A comparison of the herbst and franked appliances in the treatment of class II malocclusion, Am J Orthod Dentofac Orthop 1990; 98: 134-144.
19) Jorgensen JO: Evening versus morning injections of growth hormone (GH) in GH-deficient patients: effects on 24-hour patterns of circulating hormones and metabo lites. J clin Endocrionol Method 1990; 70: 207-274.
20) Stevenson S: Is longitudinal bone growth in fluenced by diurnal variation in the mitotic activity of chondrocytes of growth plates? J Orthop Res 1990; 8:132-135.
21) Pancherz H: The mechanism of class II correction and Herbst appliance treatment a chephalometric investigation, Am J Orthod 1982; 83: 104-113.
22) Tulloch JFC, Phillips C, Proffit WR: Benefit of early class II treatment: progress report of a two-phase randomized clinical trial, Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113:62-72.
23) Breitner C: Experimental change of the mesio-distal relations of the upper and lower dental arches. Angle Orthod 1933; 3:67-76.
24) Breitner C: Bone changes resulting from experimental orthodontic treatment, Am J Orthod 1940, 26:521-527.
25) Charlier JP, Petrovic A: Recherches sur la mandibular de raten culture d’organes: Le cartilage condylien a-t-il un potential de croissance  independent? Orthod Fr 1967; 38: 165-175.
26) Charlier JP, Petrovic A, Hermann-stutzmann J: Effects of mandibular hyper propulsuin on the prechondro blastic zone of young rat condyle, Am J Orthod 1969; 55: 71-74.
27) MC Namara JA, Bryan FA: Long-term mandibular adaptations to protrusive function in the rhesus monkey (Macaca Mulatta). Am J Orthod Dentofac Orthop 1987; 92: 98-108.
28) Derichsweiler H: Experimentelle tieruntersuchungen liber verander ungen des kiefergelenkes bei bisslage veranderung, fortsuchr kieferorthop 1958; 19:30-44.
29) Woodside DG, Metaxas A, Altuna G: primate experiments in malocclusion and bone induction, Am J Orthod 1983; 83:460-468.
30) Petrovic AG: Experimental and cybernetic approaches to the mechanism of action of functional appliances on mandibular growth. In MC Namara JA, Ribbens KA: Malocclusion and the periodontium, Monograph 15, Ann Arbor, Mich, 1984, center for Human Growth and Development, the University of Michigan.
31) Petrovic A: Mechanisms and regulation of mandibular Condylar growth, Acta Morphol Neerl scand 1972; 10:25-34.
32) Petrovice A, Stutzmann JJ, Gasson N: The final length of the mandible: is it genetically determined? In Carlson DS (ed) : Craniofacial biology Monograph 10, Ann Arbor, Mich, 1981, Center for Human Growth and Development, the univesity of Michigan.
33) Ahn S, kim J T, Nahm DS: Cephalometric morkers to Consider in the treatment of class II Division 1 malocclusion with the Bionator. Am J Orthod Dentofac Orthod 2001; 119: 578-86.
34) Wheeler T, Gorray S, Dolce C, Taylor MG, king GJ: Effectivness of early treatment of class II malocclusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 121:9-17.
35) Rodrigues M, Henriques JF, Ursi W: Comparative study of the Frankel (FR-2) and Bionator appliances in the treatment of class II maloccusion. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 121: 458-66.
36) Illing M, Morris D, Lee R: A prospective evaluation of Bass, Bionator and twin block appliances. Part 1- the hard tissues. Eur J Orthod 1998 ; 20 : 501-16.
37) Keeling S,wheeler T, king GJ, Garvan CW, Cohen D, Cabassa S, MC Gorray S, Taylor M: Anteroposterior skeletal and dental changes after early class II treatment with Bionators and headgear. Am J Orthod Dentofac Orthop 1998; 113: 40-50.
38) Wylie, WL: A quantitative method for the comparison of cranio- facial patterns in different individuals, its application to parents and offspring  Am J Orthod 1944; 74: 39- 60.
39) Wylie WL: the assessment of antero-posterior dysplasia. Angle Orthod 1944; 17: 97-109.
40) Rakosi T, Jonas I, Graber T : Orthdontic Diagnosis. Color Atlas of Dental Medicine, TM. Medical Publishers Inc. , New York. 1993; 190-203.
41- اسلامیان ل : مقایسه کاربرد دو روش درمانی فانکشنال و کلاس II الاستیک
Edge wise در بیماران کلاس II اسکلتال – مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛ دوره 15 , شماره 1 , سال 1381.

لینک کمکی