فایل word استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیماران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیماران دارای 285 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیماران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

پیشگفتار

وجود غلظت خونی معین و ثابت دارو در طول دوره درمان در بسیاری از بیماریها ضروی به نظر می رسد. برای دستیابی به سطح خونی مؤثر یک دارو ,‌بیمار ناگزیر به مصرف دوزهای مکرر دارو می باشد و این مسأله در مورد بیماریهایی که دوره درمانی آنها طولانی و یا مادام العمر می باشد باعث عدم پذیرش بیمار و سرپیچی وی از مصرف صحیح و به موقع دارو همچنین بروز عوارض جانبی می شود.
استفاده از اشکال دارویی پیوسته رهش می تواند کمک قابل توجهی به رفع این مشکلات نماید همچنین شکل دارویی پلت آهسته رهش خوراکی قابلیت های ویژه ای مانند عدم وجود مشکلات پرس شدن , بکارگیری چند نوع دارو و یا ماده جانبی دیگر در یک دوز دارویی بدون اثرات نامطلوب و فیزیکو شیمیایی بر روی یکدیگر و ایجاد تقویت اثر دارویی و یا کاهش عوارض جانبی را نیز دارا می باشد همچنانکه ترکیباتی Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck که شامل دیکلوفناک سدیم , ویتامین B  و یا Ger Combaren Ciba Cancer, که شامل دیکلوفناک سدیم و کدئین فسفات هیدرات و یا B-Voltaren , Ger که شامل دیکلوفناک سدیم مشتقات ویتامین B و یا  همراه  نمودن  دیکلوفناک سدیم با میزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بیمارانی که در خطر ابتلای به اولسرای پپتیک ناشی از NSAIDs می باشند   را می توان برشمرد.
همچنین کینتیک خروج دارو از معده نیز به دلیل اندازه ذره ای قابل پیش بینی تر , همچنین عوارض جانبی موضعی آن کمتر و نیز آزادسازی دارو کنترل شده تر و مناسبتر می باشد و خطرات ناشی از آزاد سازی یکباره دارو از دوزدارویی به دلیل مناسب نبودن فرمولاسیون و شکست پوشش پلیمری نیز کمتر می باشد (به دلیل کوچک بودن واحدهای تشکیل دهنده پلت در مقایسه با قرص و شکلهای دیگر دارویی
پیوسته رهش. موضوع این پایان نامه تهیه و فرمولاسیون پلت های آهسته رهش خوراکی دیکلوفناک سدیم 100mg پوشش داده شده بوسیله اکریلیک رزین ها بالاخص ادوراجیت RSPO و کربومر 934 و به دو روش دیگ سنتی   و فلوید بد و بررسی آزادسازی و پایداری فرمولاسیون های تهیه شده می باشد.
دیکلوفناک سدیم , یک داروی ضد درد غیر استروئیدی   می باشد که به نظر می رسد با مهار سیکلو اکسیژنازها که در بیوسنتز پروستاگلندین ها نقش دارند اثر خود را اعمال می نماید ( پروستاگلندین ها نقش مهمی در ایجاد درد, التهاب و تب دارند).
REFERENCES

1- H.S.Hall and R.E pondell,the wurster process, in controlled release Technologies: Methods, theory and Application s, Vol II (A.F.Ky donieul, ed.), CRC press, Boca raton, florida, PP.137 (1986)
2- Issac Ghebre- Sellassie, Pharmaceutical, pelletiztion technology, Marcel Dekker, Inc. New York Basel, 1989: 224
3- دکتر مرتضی رفیعی تهران, مبادی فرمولاسیون اشکال دارویی پیوسته رهش خوراکی صفحات مختلف.(3 و 17 و 53 و 63 و 137 و 185 و 273 و 281 و 313).
4- MENDELL APENWEST COMPANY 1996.
5- The United State pharmacopeia. Twenty- third revision. United States pharmacopeial convention Inc., Rocville, MD, 1995: 1580, <724>; 1577, <701>.
6- Ghebre- sellasie I.In I. Ghebre-sellasie (ed.), Multiparticulate oral delivery, marcel Dekker, New York, 1994.
7- Rohm pharma polymers aplication of EUDRAGIT X4.1.9.2 Diclofenac, do c/1/Fe.02/page 1,2,3.
8- “practical course in Lacquer coation”, Lehman et al.
9- Http: //WWW. Rohma pharma. Com/product %20 Demonstration/ EUDRAGIT- Files/ slide 0044, htm 8/20/2002.
10- The MERCK INDEX, THIRTEENTH EDITION, 2001, pp.345, 1359,1362,1613.
11- فرمولاسیون و تکنولوژی تولید فرآورده‌های  آرایشی و بهداشتی و حفاظت میکروبی آنها ترجمه و تألیف مهندس سید اسداله عمرانی, صفحه 491, 521.
12- Professor JEAN- MAURICE VERGNAUD, Drug- Carbopol. Sheet, COTROLLED DRUG RELEASE OF ORAL DOSAGE FORMS, First published in 1993 by Ellis Horwood limited pp.225 (1993).
13- Gennaro, A.R. “Remington’s pharmaceutical sciences” 18 Th ed. Mack publishing company, Easton, Ponsylvania, pp. 1504-1508, 1126, 36,37 (1996).
14- Mechkovski, A. “who Guidelines on stability testion of pharmaceutical products (1991) wt/o Geneva, Switzerland (1991).
15- Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of theraputics 669, 1991.
16- Todd, peter A., Diclofenac sodium, Drugs, Vol: 35, 244-285, 1988.
17- Drug Facts and comparision, 1991.
18- Ullman’s Encyclopedia of Industerial chemistry Vol: 9,509-529.
19- Maysinger, D.prepartion and invitro effect of micro encapsulation cholinotoxin int.y. Pharm (63) 149- 153, 1990.
20- Torres, D.g Garcia- Encina, G.etal. ‘Formulation and invitro evaluation of HPMCP- micro encapsulated drug-resion complexes for SR of diclofencac’ , int. J. pharm, 121: 239- 243, 1995.
21- Liu, C.H., Kao, Yott, et al. “in vitro and invivo studies of the diclofenac sodiom controlled release matrix tablests”, J. Pharm. Phama col. 47: 260- 364, 1995.
22- Therapeutic drugs. 2nd. Ed. Churchill Livingston, USA, Vol. 1,pp, D96- D100, 1991.
23- Physical pharmacy Martin, Micromeritics, part 18, pp 493.
24- Hosny EA, EI- Mahrouk GM, Gouda MW. Formulation and invitro and invivo availability of diclofenac sodium enteric- coated beads.
Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24: 661-666.
25- Claudio Nastruzzi, Rita cortesi, Elisabetta Esposito, Alberto Genovesi, Alessandro spadoni, carlo ve cchi, Enea Menegatti. Influence of formulation process parameters on pellet production by powder layering Technique, AAPS. Pharm. Sci. Tech, 2000 ; 1(2) article 9 chttp://www. Pharm Sci.tech. Com/)
26- C.T. Rhodes and S.C. porter. Coations for controlled – Release Drug delivery systems, Drug. Dev. Ind. Pharm, 1998; 24 (12): 1139-1154.
27- United States patent, patent number 4,948, 581.
28- A. Bodea and S.E. Leucuta. Optimization of propranolol Hydrochloride sustained- Release pellets using Box- Behnken Design and Desirability function, Drug. Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (2): 145-155.
29- Shrutiu. Bhat and J.K, Lalla, Alook AT PROCESS COSTING AND COST–EFFECTIVENESS OF A PHARMACEUTICAL FORMULATION
. India DRUGS, 1995; 32(1): 551-559.
30- Bhat S.U. and Lalla J.K. “2! Factorial approcach to optimiztion of coating for pellet preparation: coating pan VS dish pelletiser”; Indian grugs; 1992; 29: 527.
31- F. Fabiani and C.Vechio, fluidized- bed rotogranulation to prepare extended drug release multiple unit dosage. Forms, acta technol. Legis Med., 1993; 1,57.
32- C.Vecchio, F. Fabiani, M.E. Sangalli, L. Zema and A. Gazzaniga. Rotary tangential spray technique for Aqueous film coating of Indobufen pellets. Drug Dev. Ind. Pharm. 1998; 24 (3): 262- 274.
33- Rohm Pharma polymers, Rohm GMBH and co. KG, Dormstadt, Germany,. Sustained-Release formulations for oral dosage forms. (http://www. Rohm pharma. Com/ eudragit); 2001.
34- http:/www. Rohm pharma/ HTML/ trouble %20 shooting. htm. 8/20/2002.
35- 2000 The United States pharmacopeial convention, Inc. Rockville, MD. 2000; USP 24-NF 19 Through supplement two, sugar spheres, syrup, … page No. 547.
36- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI. AND N. SADEGH- SHOBEIRI. Drug. Dev. Ind. Pharm. 1995; 21 (10): 1193- 1202. EFFECT OF VARIOUS POLYMERS IN FORMULATION OF CONTROLLED RELEASE (CR) IBUPROFEN PELLETS BY FLUID BED TECHNIQUE.
37- MORTEZA RAFIEE- TEHRANI, ZAHRA JAFARI- AZAR formulation of theophylline controlled- Release Tablets : invitro/ invivo and stability studies. Acta. Pharma. 48 , 1998; 155-166.

لینک کمکی