فایل word توریست و تأثیر آن بر امنیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word توریست و تأثیر آن بر امنیت دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word توریست و تأثیر آن بر امنیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از مهمترین مسائل موجود در یک کشور می باشد به مسأله توریست که تأثیر بر امنیت ملی دارد, پرداخته شود که روش موجود کتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای 5 فصل می باشد که در فصل اول به بیان مسأله, اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی که رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع, در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در 8 بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی که علیه و توسط توریست در کشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در کشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.
 
فهرست مطالب :
فصل اول: کلیات
مقدمه                                                1
مسأله پژوهشی                                            3
اهمیت مسأله پژوهشی                                    3
اهداف پژوهش                                        4
پرسش های تحقیق                                        4
تعاریف و اصطلاحات                                    7
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش                                        12
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش                                            14
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد                        16
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                21
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                    48
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست        54
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                            56
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست                            58
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور                    64
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                        67
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری                                            68
پیشنهادات                                            69
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ                                            71
پیوست ها                                            73

لینک کمکی