فایل word بررسی فرایند اکتشاف سنگ آهن مغناطیسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی فرایند اکتشاف سنگ آهن مغناطیسی دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی فرایند اکتشاف سنگ آهن مغناطیسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده

در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده, که لزوم انجام مطالعات اکتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است, که این برداشت طی 11 پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها, حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اکتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذکراست در حال حاضر  عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است.
نرم افزارهای مورد استفاده  برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیکی عبارتند از :
•    نرم افزار Excel برای وارد کردن داده ها.
•    نرم افزار Surfer برای رسم نقشه های هم مقدار شدت میدان مغناطیسی.
•    نرم افزار Mag Pick برای رسم نقشه های ادامه فراسو, نقشه تبدیل به قطب و نقشه شبه گرانی.
•    نرم افزار Sign Proc برای ترسیم پروفیل های مشتق دوم, پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی.
نرم افزار Mag2dc برای مدلسازی در امتداد چند پروفیل که از روی آنومالی عبور می کند.
توسط روش پیترز عمق کانسار در امتداد پروفیل ها بدست آمده است که از آن افزایش عمق کانسار به سمت شرق نتیجه می شود. از عمق های بدست آمده برای مدل سازی کانسار استفاده شده است. طبق این مدلسازی ها کانسار به صورت رگه ای با شیب به سمت جنوب می باشد. با بهره گیری از مساحت و ضریب خود پذیری مغناطیسی کانسار در مدلسازی های انجام شده, ذخیره احتمالی کانسار با استفاده از روش مخروط ناقص 785 هزار تن با ضریب خود پذیری مغناطیسی متوسط 095/ (معادل 30% مگنتیت) بدست آمده است.مقدمه

معدن سنگ آهن داوران به لحاظ ساختار زمین شناسی هم خوانی خوبی با منطقه زرند
 (که از نظر منابع آهن غنی می باشد) دارد. این محدوده بر روی نقشه توپوگرافی رفسنجان قرار گرفته است. مساحت آن حدود 025/2 کیلومتر مربع بوده و در طول و عرض جغرافیایی ( "30 "35 ?30 و "5 "16 ?56) قرار دارد. شایان ذکر است که با استخراج ذخیره اندک آهن دارای رخنمون, بخش قابل توجهی از هزینه های اکتشاف پوشانده می شود.
این گزارش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول خواص مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس  زمین آمده است. در این فصل تاثیر کانی ها و سنگ های مغناطیس روی  بعد از وارد کردن داده ها در نرم افزار excel, این داده ها توسط نرم افزار surfer فراخوانی شده و نقشه هم مقدار شدت میدان مغناطیسی برای آن ترسیم می گردد. با استفاده از نرم افزار Mag Pick داده ها که قبلاً توسط Surfer گرید, و با پسوند GSASCII  ذخیره شده فراخوانی می شود و نقشه های اد امه فراسو Upward Continuation در ارتفاعات مختلف ترسیم می شود. همچنین توسط این نرم افزار  نقشه تبدیل به قطب Reduction To  Pole و نقشه شبه گرانی Pseudo Gravity  برای آن ترسیم می گردد. با فراخوانی داده های هر پروفیل در نرم افزارSign Proc  پروفیل های ادامه فراسو ترسیم می شود. همچنین ترسیم پروفیل تبدیل به قطب و شبه گرانی توسط این نرم افزار صورت می گیرد. بر روی پروفیل هایی که تبدیل به قطب آنها ترسیم شده است از روش پیترز می توان عمق کانسار را بطورتقریبی تخمین زد. با استفاده از نتایج این مرحله مدل سازی دو بعدی کانسار در امتداد چند پروفیل توسط نرم افزار Mag2dc انجام می گیرد.


منابع و مآخذ

1-اس.رابینسون,س.کورو- "مبانی اکتشافات ژئوفیزیکی"- ترجمه: حیدریان شهری, محمد رضا- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد 1384.
2- انصاری, عبدالحمید–  "ژئوفیزیک1"- جزوه کلاسی- انتشارات دانشگاه یزد 1383.
3- خسرو تهرانی,خسرو و درویش زاده, علی-"زمین شناسی ایران" انتشارات دانشگاه پیام نور 1363.
4- کوهساری, امیر حسین- "زمین شناسی اقتصادی"- جزوه کلاسی- انتشارات دانشگاه یزد 1384.
5-  مدنی, حسن- "اصول پی جویی, اکتشاف وارزیابی ذخائر معدنی"-  انتشارات خانه فرهنگ 1378.
6- Reedman .J. H., Techniques In Mineral Exploration. 1979.

لینک کمکی