فایل word بررسی بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی مو و اسپلایس واریانت های آن در لکوسیت های تک هسته ای خون محیطی افراد معتاد به اوپیوئیدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی مو و اسپلایس واریانت های آن در لکوسیت های تک هسته ای خون محیطی افراد معتاد به اوپیوئیدها دارای 191 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی بیان ژن گیرنده اوپیوئیدی مو و اسپلایس واریانت های آن در لکوسیت های تک هسته ای خون محیطی افراد معتاد به اوپیوئیدها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
عناوین
1- مقدمه                                                                                                                                                        
1-1- اوپیوئیدها-کلیات                                                                                                                          
1-1-2- مکانیسم های پیام رسانی اوپیوئیدها و پیام برهای ثانویه                                                                        
1-1-2-1- مهار آدنیلیل سیکلاز                                                                                                               
1-1-2-2-فعال سازی هدایت پتاسیم و مهار هدایت کلسیم                                                                              
1-1-2-3- مهار رهایش ترانسمیترها                                                                                                          
1-1-2-4- فعال کردن پروتئین کیناز  C(PKC)                                                                                          
1-1-2-5- آزاد سازی کلسیم از ذخایر داخل سلولی                                                                                        
1-1-2-6- نشانه پردازی هسته ای                                                                                                            
1-1-3- تغییرات تطابقی سلولی حاصل از مصرف مزمن مرفین                                                                           
1-1-3-1- حساسیت زدایی (desensitization) حاد                                                                                   
1-1-3-2- اینترنالیزاسیون                                                                                                                    
1-1-3-3- حساسیت زدایی طولانی مدت و Down-Regulation                                                                 
1-1-3-4- تغییرات تطابقی جبرانی                                                                                                         
1-1-3-4-1- آدنیلیل سیکلاز                                                                                                               
1-1-3-4-2- کانال پتاسیمی , کلسیمی و کاتیونی                                                                                       
1-1-3-4-3- انتقال سیناپسی                                                                                                                
1-1-3-4-4- آدنوزین                                                                                                                          
1-2- نوروبیولوژی اعتیاد                                                                                                                       
1-2-1- منطقه VTA                                                                                                                        
1-2-1-1- تنظیم پیش سیناپسی رهایش گابا                                                                                           
1-2-1-2- تنظیم پیش سیناپسی رهایش گلوتامات                                                                                    
1-2-1-3- تجویز مزمن مرفین و تنظیم تحریک پذیری                                                                               
1-2-1-4- تجویز مزمن مرفین و تغییرات جبرانی پس سیناپسی در سلول های دوپامینی                                      
1-2-2- هسته اکومبنس                                                                                                                     
1-2-2-1- تاثیرات حاد مرفین در هسته اکومبنس                                                                                     
1-2-2-2- محرومیت از مصرف مزمن مرفین                                                                                            
1-2-3- سیستم های درگیر در جنبه های منفی اعتیاد به اوپیوئیدها                                                               
1-2-3-1- سیستم های نورآدرنرژیک                                                                                                     
1-2-3-2- سیستم های نزولی درگیر در سندرم محرومیت از اوپیوئیدها                                                           
1-2-3-3- سیستم های حسی صعودی در محرومیت از اوپیوئیدها                                                                 
1-3- اوپیوئیدها و سیستم ایمنی                                                                                                          
1-3-1- شناسایی فارماکولوژیکی گیرنده های لوکوسیت ها                                                                          
1-3-2- آثار اوپیوئیدها بر عملکرد سلول های فاگوسیتوز کننده                                                                    
1-3-3- آثار اوپیوئیدها بر عملکرد سلول لنفوئیدی                                                                                    
1-3-4- آثار اوپیوئیدها بر تولید سایتوکاین                                                                                             
1-3-5- آثار اوپیوئیدها بر تیموس و طحال                                                                                             
1-3-6- اوپیوئیدها و مقاومت به بیماری های عفونی                                                                                 
1-4- فرضیه مارکر محیطی                                                                                                               
1-5- متادون تراپی                                                                                                                         
1-6- گیرنده µ اوپیوئیدی و اسپلایس واریانت های آن                                                                             
1-6-1- تعدد گیرنده های µ اوپیوئیدی - شواهد بالینی                                                                           
1-6-2- تعدد گیرنده های µ - شواهد فارماکولوژیکی                                                                               
1-6-3- تعدد گیرنده های µ اوپیوئیدی - بیولوژی ملکولی                                                                         
1-6-4-Alternative Splicing
1-6-5- اسپلایس واریانت -MOR-1
2- مواد و روش ها                                                                                                                    
2-1- جامعه مورد مطالعه                                                                                                                  
2-2- تهیه نمونه خون                                                                                                                      
2-2-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                          
2-2-2- آماده سازی محلول EDTA ( M 5/0 , 8 = PH )                                                                      
2-2-3- روش تهیه نمونه خون                                                                                                           
2-3- انجام آزمون های هپاتیت B , هپاتیت C و ایدز                                                                               
2-3-1- تشخیص هپاتیت C                                                                                                             
2-3-2 تشخیص هپاتیت B                                                                                                              
2-3-3- تشخیص ایدز                                                                                                                    
2-4- آزمایش ادرار جهت شناسایی وجود داروهای مخدر در آن                                                                  
2-5- جدا کردن لنفوسیت ها از خون محیطی                                                                                       
2-5-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                        
2-5-2- آماده سازی محلول PBS 10X                                                                                            
2-5-3- روش جداسازی لنفوسیت ها                                                                                                 
2-6- استخراج RNA                                                                                                                   
2-6-1- اجزای تشکیل دهنده کیت استخراج RNA و عملکرد آن ها                                                          
2-6-2- مراحل عملی استخراج                                                                                                         
2-6-3- اندازه گیری غلظت RNA با استفاده از اسپکتروفتومتری                                                              
2-6-4- الکتروفورز نمونه های RNA                                                                                                
2-6-4-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                    
2-6-4-2- آماده سازی بافر TBE 5X                                                                                              
2-6-4-3- روش عملی کار                                                                                                             
2-6-4-4- آشکارسازی ژل الکتروفورز                                                                                                
2-6-4-5- سنجش کیفیت RNA استخراج شده با استفاده از الکتروفورز                                                     
2-7- واکنش reverse transcription و سنتز cDNA – کلیات                                                           
2-7-1- اجزای کیت سنتز cDNA                                                                                                  
2-7-2- روش عملی سنتز cDNA                                                                                                  
2-8- Polymerase Chain Reaction (PCR) – کلیات                                                                  
2-8-1- سیکل PCR
2-8-1-1- مرحله واسرشت (Denaturation)                                                                                   
2-8-1-2- اتصال (Annealing)                                                                                                   
2-8-1-3- ساخت (Extension)                                                                                                  
2-8-2- تعداد سیکل ها                                                                                                               
2-8-3- طراحی پرایمر- کلیات                                                                                                        
2-8-3-1- طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار                                                                                    
2-8-4-PCR  اختصاصی برای ژن بتا اکتین                                                                                       
2-8-4-1- روش عملی کار                                                                                                             
2-9- Real-time PCR – کلیات                                                                                                  
2-9-1- استفاده از رنگ های متصل شونده به DNA یا Intercalating Dyes                                          
2-9-2- پروب های هیدرولیز شونده                                                                                                 
2-9-2-1- روش TaqMan 5´ Exonuclease Assay
2-9-2-2-Molecular Beacons
2-9-2-3- پروب‌های عقربی (Scorpion)                                                                                         
2-9-3- پروب های هیبرید شونده (سیستم Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET))    
2-9-4- تعاریف مهم در Real-Time PCR                                                                                    
2-9-5- بهینه سازی واکنش  Real-time PCRبا استفاده از رنگ Sybr Green                                     
2-9-6- آنالیز داده‌های Real-time PCR                                                                                      
2-9-6-1- منحنی استاندارد                                                                                                         
2-9-6-2- روش ارزیابی مطلق                                                                                                      
2-9-6-3- روش ارزیابی نسبی                                                                                                      
2-9-6-3-1- ارزیابی نسبی با استفاده از دو منحنی استاندارد                                                                 
2-9-6-3-2- روش مقایسه‌ای ΔΔCT                                                                                            
2-9-6-3-3- آنالیز سنجش کمی به روش پافل                                                                                  
2-9-7- مراحل عملی واکنش Real-time PCR                                                                              
2-9-8- تعیین توالی محصولات Real-time PCR                                                                           
2-10-کشت سلول                                                                                                                    
2-10-1- مواد و وسایل مورد نیاز                                                                                                  
2-10-2- روش عملی کار                                                                                                           
2-11- آنالیز داده ها                                                                                                                 
3- نتایج                                                                                                               
3-1- استخراج RNA از لنفوسیت های جدا شده از خون

لینک کمکی