فایل word ارائه مدل ساختاري جهت بررسي تاثير خطاهاي ادراکي و تيپ شخصيتي بر نوع سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدل ساختاري جهت بررسي تاثير خطاهاي ادراکي و تيپ شخصيتي بر نوع سرمايه گذاري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی جهت شناسایی تاثیر خطاهای ادراکی و تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گرداوری داده ها توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد واز نظر قطعیت داده‏ها نیز به لحاظ دارا بودن فرضیه, یک تحقیق قطعی به شمار می‏آید. جامعه آماری تحقیق حاضر, کلیه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است و با درنظر گرفتن حجم نامحدود برای جامعه آماری تحقیق, حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. . جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روشی که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است, مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) است که با استفاده از نرم افزار LISREL 8.5 به اجرا در می آید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات معناداری کلیه روابط بین متغیرهای تحقیق تایید گردید

لینک کمکی