فایل word ارائه الگوي يکپارچه ارزيابي سازمانها برمبناي مدل توانمندسازي منابع انساني و BSC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه الگوي يکپارچه ارزيابي سازمانها برمبناي مدل توانمندسازي منابع انساني و BSC :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

سالانه رتبه بندی سازمانها در قالب کنفرانس ملی توانمندسازی منابع انسانی ایران انجام میگردد. عدم شفاف بودن ارتباط معیارهای مدل با اهداف استراتژیک, نیاز به تعیین تفاوت عملکرد سازمانها در سطوح استراتژیک و نیاز به الگوبرداری و استفاده از تجربه سازمانهای موفق, گپهای موجود در رتبه بندی مدل میباشد. در این پژوهش, با تمرکز بر مدل, ارتباط زیر معیارهای اصلی مدل ملی توانمندسازی منابع انسانی با BSC شناسایی و معرفی شد. سپس ارزیابی معیارهای توانمندساز فرآیند با استفاده از روش ADLI و معیارهای نتایج از روش LeTCI انجام شد. پرسشنامه طراحی شده و در پایان با استفاده از تئوری خاکستری, رتبه بندی سطح دو بر پایه جایگاه زیرمعیارها در مناظر چهارگانه BSC, و رتبه بندی سطح یک بر پایه جمع امتیاز معیارهای مدل انجام گردید. با تعیین الگوی بهبود رتبه بندی مدل, نقاط ضعف و قوت معیارهای توانمندساز هر سازمان در هر یک از منظرهای استراتژیک BSC شناسایی شد

لینک کمکی