فایل word اثربخشي آموزش تفکرانتقادي بر يادگيري خودراهبر و باورهاي معرفت شناختي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثربخشي آموزش تفکرانتقادي بر يادگيري خودراهبر و باورهاي معرفت شناختي دانش آموزان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری خودراهبر و باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم بود. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است, نمونه ای با روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند, سپس برحسب سن, پایه, رشته و عملکردتحصیلی همتاسازی شدند. دو پرسشنامه ی یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (2001) و باورهای معرفت شناسی شومر(1993) توسط آن ها تکمیل شد, پس از مداخله آموزشی و پس آزمون, جهت تبیین اثر بخشی متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته, از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که, مداخله آموزشی باعث افزایش یادگیری خودراهبر و بهبود باورهای معرفت شناسی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش تفکر انتقادی , دانش آموزان را قادر می سازد تا به طور عمیق و وسیع فکر کنند و استدلال را در حوزه های مختلف یادگیری به کار گیرند.

لینک کمکی