فایل word آسيب شناسي شرکت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب با بهره گيري از الگوي بلوغ قابليت کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي شرکت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب با بهره گيري از الگوي بلوغ قابليت کارکنان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی وضعیت موجود منابع انسانی شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از الگوی بلوغ قابلیت کارکنان به اجرا در آمد شد. از این رو طرحی توصیفی-پیمایشی با جامعه آماری شامل مدیر و معاونان و رئیسان انتخاب گردید. جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته با بهره گیری از کتاب راهنمای مدل طراحی شد که میزان پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به طور کلی 75/0 و در سطح بهینه سازی, پیش بینی پذیری, تعریف شده, مدیریت شده و اولیه به ترتیب 70/0, 72/0, 77/0, 75/0, و 70/0 بودد . بعد از بررسی توزیع داده با آزمون t تک نمونه ای فرضیه های تحقیق آزموده شدند. در نهایت نتایج نشان داد که سازمان در سطح اولیه و دوم در سطح مطلوب می باشد و در سطح سوم فرایند تحلیل شایستگی و برنامه ریزی نیروی کار مطلوب و این سطح به همراه سطح چهارم و پنجم نمره مطلوب کسب نکرد. در آخر نیز برای رسیدن به حد مطلوب در سوم, چهارم و پنجم راهکارهایی پیشنهاد داده شد.

لینک کمکی