فایل word ارتقا کيفيت مساکن شهري در راستاي توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتقا کيفيت مساکن شهري در راستاي توسعه پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي معماري, شهرسازي و پژوهش هاي نياز محور با محوريت تحولات نوين و پژوهش هاي کاربردي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

کیفیت مسکن شهری عبارت است از شرایط زست محیطی, اجتماعی, اقتصادی, کالبدی-فضایی مسکن شهری و همچنین سنجشی است برای ارزیابی شرایطی از محیط مسکونی که برای زندگی شهروندان فراهم می آورد. از اهداف تحقیق, بررسی ارزیابی کیفیت مسکن شهری,راهکار بهبود کیفیت مسکن و رسیدن به توسعه پایدار شهری در زمینه مسکن در ایران و ... می باشد. روش پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات مبتنی ب شیوه کتابخانه ای و اسادی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که مسکن به عنوان یکی از شاخص های پراهمیت توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی-معیشتی, اجتماعی و فرهنگی است, مسکن مناسب ضمن تأمین نیازهای فردی و اجتماعی باعث بهبود کیفیت زندگی قردی و خانوادگی و اجتماعی می شود و در واقع مفهومی فراتر از سرپناه را دارد. در این مقاله سعی شده با معرفی شاخص های کیفی مسکن و برنامه ریزی هایی که در زمینه مسکن صورت می گیرد, به ضرورت فایل word ارتقا کيفيت مساکن شهري در راستاي توسعه پايدار بپردازیم.

لینک کمکی