فایل word ويژگي هاي ژئوتوريسم غارهامطالعه موردي : غارهاي شهرستانهاي کوهدشت و پلدختر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ويژگي هاي ژئوتوريسم غارهامطالعه موردي : غارهاي شهرستانهاي کوهدشت و پلدختر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم جغرافيا و برنامه ريزي, معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

ژئوتوریسم مترادف با توریسم جغرافیایی است که هدف آن کشف یک منطقه با تمام عناصر طبیعی و انسانی مرتبط با آن میباشداین نوع از توریسم شاخصهای جغرافیایی از یک مکان را که شامل محیط, میراث, زیبا شناختی, فرهنگ و ساکنین آن میشود راتقویت کرده افزایش میدهد. لذا با این رویکرد, مطالعه, شناخت و ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مکانهای ژئومورفولوژیکی بهمنظور ارتقا و توسعهی فرهنگی و اقتصادی با رویکرد حفاظت زیست محیطی منابع طبیعی اجتناب ناپذیر میباشد. از جمله مهمترینپدیدههای ژئوتوریستی میتوان از غارها یاد کرد که بعضاً به تنهایی میتوانند به منطقهای نقش ژئوتوریستی داده و این بار را بهتنهایی به دوش بکشند. در کشور ما شهرستان های کوهدشت و پلدختر دارای غارهای میباشد که در این مقاله به قابلیت هایژئوتوریستی آنها پرداخته شده است. هدف از این پژوهش حاضر ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی برخی غارهای شهرستان هایکوهدشت و پلدختر میباشد. اطلاعات برای ارزیابی از ژئوسایت های موجود در منطقه با استفاده از مطالعات میدانی و نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که محدوده مورد مطالعه از نظر گردشگری حائذبیشترین امتیاز و از نظر بهرهوری دارای امتیاز پایین میباشد که در نتیجه عدم سرمایه گذاری, بهرهبرداری و ارزش دهی به ژئوسایتمنطقه میباشد.

لینک کمکی